Covid-19

Prosimy o zapoznanie się z Procedurami funkcjonowania LO w Puszczy Mariańskiej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Procedury funkcjonowania LOPM Covid-19

Główne zasady:

  • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
  • W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
  • Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają obowiązek zdezynfekowania rąk
  • W miarę możliwości ograniczone zostaje przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) – możliwość poruszania się po parterze szkoły (wejście- sekretariat), zachowanie dystansu społecznego – 1,5 m.
  • W przestrzeniach wspólnych uczniowie i pracownicy mają obowiązek stosowania osłony ust i nosa (korytarze, szatnia);
  • W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

 


Szczepienia przeciwko Covid-19

Harmonogram szczepień

Szczepienia będą odbywały się według następującego harmonogramu:

  • I tydzień września (1.09-5.09) – tydzień informacyjny – lekcje wychowawcze i spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno-edukacyjnym,
  • II tydzień września (6.09-12.09) – tydzień przygotowania do szczepienia – zbieranie przez wychowawców deklaracji od uczniów pełnoletnich/ rodziców i opiekunów prawnych na szczepienie dzieci deklaracja na szczepienia   
  • III tydzień września (13.09-19.09) – tydzień szczepień (rodzic w dniu szczepienia wypełnia kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego_przed szczepieniem osoby niepełnoletniej ) (ze względu na oddalenie szkoły od miejsca zamieszkania uczniów rodzic/opiekun musi być obecny podczas szczepienia)

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi dotyczącymi szczepień – Szczepienia_-_profilaktyka_chorób_zakaźnych_Materiały_edukacyjne

Film edukacyjny dla uczniów szkół ponadpodstawowych

 

List Ministra Zdrowia do dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców w sprawie szczepień przeciwko Covid-19 w szkołach


ZARZĄDZENIE NR 10/2020 Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej z dnia 26.10.2020 r. w sprawie wprowadzenia procedur nauczania zdalnego  w Liceum Ogólnokształcącym im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej

Zarządzenie


Instrukcja do Microsoft Teams  http://www.lopuszcza.edu.pl/1/office-365/

W przypadku problemów technicznych uniemożliwiających naukę zdalną prosimy o kontakt z wychowawcą klasy lub sekretariatem. 

 


Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce:

 list_men_mi_gis

wytyczne dotyczące transportu