Rekrutacja

Terminarz Dni otwarte  Oferta klas   Zasady rekrutacji   


📣📣📣Informujemy, że rekrutacja do klas pierwszych została zakończona.

Brak wolnych miejsc.

 

 

System rekrutacyjny:  https://www.nabor.pcss.pl/zyrardow/szkolaponadpodstawowa/   


Film o szkole


 Kalkulator punktów


Prezentacja o szkole


Drodzy Moi, Przyszłe Uczennice i Przyszli Uczniowie Naszego Liceum,

za Wami pierwszy semestr roku szkolnego 2022/23. Przed Wami egzamin ósmoklasisty i wybór szkoły średniej. To ważna decyzja, która niesie ogromną zmianę w życiu. To wybór determinujący cztery najbliższe lata. Dla każdego z Was to także pierwszy krok w dorosłość. Wasi Rodzice i Dziadkowie mogą teraz patrzeć, jak stajecie się samodzielni i niezależni.

Właściwa decyzja dotycząca wyboru szkoły średniej to początek projektowania własnej przyszłości. Człowiek jest indywidualnością i może przeżyć wyłącznie swoje życie i o nim decydować. Każdy powinien znaleźć najlepszą dla siebie szkołę. Taką,  która pomoże codziennie wygrywać wyścig z sobą o bycie coraz lepszym: uczennicą/uczniem, koleżanką/kolegą, przyjaciółką/przyjacielem, dorastającym młodym człowiekiem i odpowiedzialnym członkiem swojej rodziny. Pomyślcie zatem, kim jesteście teraz, i spróbujcie sobie wyobrazić, kim chcecie być w 2027 roku, kiedy odbierzecie świadectwo dojrzałości.

Wejście w nowe środowisko zawsze jest trudne, dlatego często idziecie za grupą – przyjaciółmi, znajomymi. Jednak dorosłe życie, do którego będzie Was przygotowywać szkoła średnia, jest pełne zmian i wyzwań, a koleżanki i koledzy ze szkoły rzadko będą towarzyszyli Wam przez całe życie. Zachowując przyjaźnie, trzeba podążać własną drogą.

Dlatego tak ważne jest wybranie szkoły, która oferuje przyjazne, bezpieczne, edukacyjnie rozwijające środowisko. Szkoły, w której będziecie mogli zdobywać wiedzę, uczyć się, jak nawiązywać i podtrzymywać wartościowe relacje, podejmować odpowiedzialne decyzje i poznawać otaczający Was świat w ramach interesujących krajowych i międzynarodowych projektów. Szkołę, która uczy nie dla szkoły, lecz dla życia.

Ten bardzo ważny wybór, przed którym stoicie, przedyskutujcie z rodzicami, dziadkami, starszym rodzeństwem i przyjaciółmi. Czytajcie o szkołach, które rozważacie jako miejsce odpowiednie dla Was, odwiedzajcie je, ale ostateczną decyzję podejmijcie samodzielnie, zgodnie z intuicją. Zapraszam na Dni Otwarte, które odbędą się 24 marca oraz 31 maja. Spotkacie się wtedy nie tylko z kadrą pedagogiczną, ale także z uczniami naszej, a, miejmy nadzieję, także już niedługo Waszej szkoły.

Wybierz Nas i zaprojektuj z Nami Swoją przyszłość.

                                                                       Dyrektor Liceum im. Czesława Tańskiego

                                                                                        Urszula Ewa Matusiak  

 

 


Dni otwarte

Zapraszamy na dni otwarte

24 marca 2023 r. w godz. 9-14

31 maja 2023 r. w godz. 15-19

 


Terminarz rekrutacji

dla klasy 1a  i 1b      15.05-19.06.2023 r. do godz. 15.00   (w godz. 8:00-15:00)

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (wniosek wypełniony i wygenerowany w systemie elektronicznym – podpisany przez kandydata i przez przynajmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego) składany do szkoły pierwszego wyboru.

dla klasy 1m           15.05-29.05.2023 r. (w godz. 8:00-15:00)      

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły do oddziału przygotowania wojskowego, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (wniosek wypełniony i wygenerowany w systemie elektronicznym – podpisany przez kandydata i przez przynajmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego) składany do szkoły pierwszego wyboru.

dla klasy 1m         7.06.2023 r. godz. 16:30 (środa)

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziału przygotowania wojskowego. Przed sprawdzianem sprawności fizycznej należy złożyć oświadczenie rodzica o dobrym stanie zdrowia.

Informacja o próbie sprawności fizycznej do Oddziału Przygotowania Wojskowego

dla klasy 1m       13.06.2023 r.

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali
pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, – informacja pod numerem telefonu 468318166

23.06-12.07.2023 r. do godz. 15.00          

Uzupełnienie wniosku o:  świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty – kopia poświadczona za zgodność z oryginałem;

oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół, do których kandyduje.

Do 18.07.2023 r.  

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły.

21.07.2023 r.     

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

21-26.07.2023 r.  do godz. 15.00               

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

+2 zdjęcia, oświadczenie o religii/etyce, wybór przedmiotów rozszerzonych, dokumentacja od pielęgniarki szkolnej , opinie i orzeczenia (jeśli takie kandydat posiada) 

27.07.2023 r. do godz. 14:00      

Podanie do publicznej wiadomości listy uczniów przyjętych do klas pierwszych LO im. Czesława Tańskiego.


Oferta Klas w Liceum im. Czesława Tańskiego na rok szkolny 2023/2024


Klasa 1a   Akademicka 

To oferta dla uczniów aktywnych, zainteresowanych nauką i lubiących się uczyć. Dla absolwentów szkół podstawowych chcących rozwijać talenty, predyspozycje i pasje, poszerzać zakres oraz pogłębiać poziom wiedzy ogólnej w sposób, który jak najlepiej przygotuje ich do kontynuowania nauki na uczelniach wyższych o dowolnych kierunkach w kraju lub za granicą.

To oferta dla uczniów zainteresowanych służbą publiczną, wolontariatem, działalnością społeczną oraz nabyciem umiejętności samo-prezentacji i samorozwoju. Uczniom tej klasy szkoła oferuje udział w konkursach i olimpiadach oraz organizowaniu, przygotowywaniu, prowadzeniu oraz uczestniczeniu w debatach publicznych na tematy najbardziej istotne dla wykształcenia i poszerzenia kompetencji, poznawczych, analitycznych i społecznych oraz dalszego rozwoju edukacyjnego. Zainteresowani uczniowie będą także mieli możliwość uczestnictwa w różnorodnych projektach krajowych (Zwolnieni z Teorii i innych) oraz zagranicznych w tym ERASMUS+i e-Twinning.

Rozszerzenia:

 1. język angielski
 2. geografia lub biologia (1 do wyboru)
 3. matematyka lub wiedza o społeczeństwie (1 do wyboru)

Przedmioty punktowane:

 1. język polski
 2. matematyka
 3. język angielski
 4. geografia/biologia

Najbardziej prawdopodobne kierunki studiów dla absolwentów         

 • Administracja Publiczna          
 • Medycyna            
 • Biotechnologia                     
 • Nauki ścisłe            
 • Marketing/Zarządzanie
 • Hotelarstwo/Turystyka 
 • Farmacja
 • Ochrona Środowiska
 • Medycyna/Farmacja
 • Nauki przyrodnicze
 • Nauki politechniczne

Klasa 1b   Biznes i Usługi Turystyczne 

Klasa składa się z dwóch grup: 1) Biznes; oraz 2) Personel Pokładowy i Obsługa Naziemna Lotniska (PPiONL)

Grupa Biznes

To oferta dla uczniów przedsiębiorczych, zainteresowanych nauką i lubiących się uczyć, posiadających predyspozycje do pragmatycznego stosowania wiedzy, opracowywania i wdrażania projektów w nachyleniu biznesowym. Dla chętnych, którzy wykazują się cechami i postawą charakterystyczną dla lidera oraz są zainteresowani pracą w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych lub prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. 

W trakcie nauki w klasie biznesowej, oprócz zdobywania wiedzy ogólnej zgodnie z podstawą programową, uczniowie będą mieli możliwość samorozwoju; poznania podstaw kompetencji menadżerskich; praktycznych podstaw zarządzania; poznania i rozbudowania swoich cech osobowości; krytycznego myślenia w budowaniu własnej postawy; oraz praktycznego wachlarza kompetencji zarządczych i przywódczych.

Grupa Personel Pokładowy i Obsługa Naziemna Lotniska – pod patronatem PLL  LOT

To oferta dla uczniów aktywnych i ciekawych świata, zainteresowanych nauką i lubiących się uczyć, którzy marzą o podniebnej karierze i egzotycznych podróżach. Uczniowie grupy PPiONL będą mogli zapoznać się z podstawową wiedzą w zakresie: nomenklatury zawodowej, opisami stanowisk i obowiązków personelu pokładowego i obsługi naziemnej lotniska (w języku polskim i angielskim). Grupa PPiONL będzie też miała okazję doświadczyć wrażeń z życia zawodowego pracowników PPiONL podczas zajęć w symulatorze lotów, oraz zapoznania się w obu językach z programami i systemami szkoleniowymi stosowanymi przez różne linie lotnicze.

Poza wiedzą i kompetencjami specyficznymi dla zawodu PPiONL uczniowie tej grupy, tak jak wszyscy uczniowie liceum, będą musieli posiąść wiedzę z zakresu podstawy programowej obowiązującej w liceach ogólnokształcących. Nauka w naszym Liceum przygotuje ich nie tylko do wybranego kierunku studiów, ale także przygotuje tych, którzy będą chcieli związać swoją przyszłość  z branżą „Hospitality Management”, czyli szeroko rozumianym sektorem usług turystycznych.

Rozszerzenia:

 1. język angielski
 2. geografia lub biologia (1 do wyboru)
 3. matematyka lub wiedza o społeczeństwie (1 do wyboru)

Przedmioty punktowane:

 1. język polski
 2. matematyka
 3. język angielski/ biologia
 4. geografia/ WOS

Najbardziej prawdopodobne kierunki studiów dla absolwentów

 • Analityka gospodarcza
 • Zarządzanie  w biznesie
 • Ekonometria            
 • Finanse i rachunkowość
 • Międzynarodowe Stosunki Gosp.
 • Lotnictwo cywilne
 • Turystyka            
 • Bankowość/Inwestycje
 • Ekonomia
 • Prawo Gospodarcze i Podatkowe
 • Logistyka
 • MEiL Politechnika Warszawska
 • Hotelarstwo i Gastronomia

Klasa 1m  Oddział Przygotowania Wojskowego (OPW)

NOWOŚĆ absolwenci otrzymają certyfikat MON!

OPW to oferta dla uczniów zdyscyplinowanych, aktywnych sportowo, zainteresowanych nauką i lubiących się uczyć, których cechuje szacunek dla munduru, wysoki poziom dyscypliny wewnętrznej, umiejętność organizacji i zarządzania czasem własnym i innych oraz umiejętność wykonywania oraz wydawania poleceń i rozkazów. 

OPW to klasa mundurowa, nad którą nadzór merytoryczny sprawuje Ministerstwo Obrony Narodowej. W oddziale realizowane będzie szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego. Szkolenie kończy 50-godzinny obóz szkoleniowy.  Absolwent klasy otrzyma dodatkowe punkty w rekrutacji do uczelni wojskowych oraz możliwość odbycia skróconego do 12 dni szkolenia podstawowego w jednostce wojskowej.

W trakcie nauki w klasie OPW, oprócz zdobywania wiedzy ogólnej zgodnie z podstawą programową, uczniowie będą szkolić się pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, w tym byłego żołnierza Jednostki Specjalnej. Realizowane bloki tematyczne: podstawy wychowania wojskowego, szkolenie bojowe, szkolenie logistyczne oraz szkolenie z wybranych przepisów prawa wpłynie pozytywnie na:

 • kształtowanie postaw obronnych i patriotycznych młodzieży oraz wzmacnianie szacunku do symboli narodowych i wojskowych, historii i tradycji orężnych SZRP;
 • zdobycie wiedzy o organizacji i funkcjonowaniu SZRP oraz przygotowanie uczniów do pełnienia różnych rodzajów służby wojskowej (zawodowej, terytorialnej, kandydackiej oraz w rezerwach osobowych);
 • kształtowanie kompetencji przydatnych w służbie wojskowej oraz zdolności obronnych.

W przygotowaniu młodzieży do pracy w służbach mundurowych szczególny nacisk położony będzie na kształtowanie następujących cech: 

 • odporności na stres,
 • umiejętności pracy w grupie,
 • decyzyjności,
 • dbałości o powierzone mienie,
 • bardzo wysokiej sprawności fizycznej,
 • obowiązkowości i odpowiedzialności,
 • zdolność do działania i podejmowania decyzji w sytuacjach ekstremalnych,
 • umiejętność prowadzenia negocjacji.

Poza wiedzą i kompetencjami specyficznymi dla formacji wojskowych/policyjnych uczniowie OPW, tak jak wszyscy uczniowie liceum, będą musieli posiąść wiedzę z zakresu podstawy programowej obowiązującej w liceach ogólnokształcących, co łącznie przygotuje ich nie tylko do wyboru dowolnego kierunku studiów, ale lepiej przygotuje tych, którzy będą chcieli związać  przyszłość z służbami mundurowymi.

Rozszerzenia:

 1. geografia
 2. wiedza o społeczeństwie

Przedmioty punktowane:

 1. język polski
 2. matematyka
 3. geografia
 4. WOS

Najbardziej prawdopodobne kierunki studiów dla absolwentów

 • Bezpieczeństwo narodowe/międzynarodowe
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Zarządzanie w służbach
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Wyższa Szkoła Policyjna
 • Uczelnie Wojskowe i Policyjne.
 • ASzWoj
 • Ochrona osób i mienia
 • WAT Wyższa Szkoła Pożarnictwa
 • Logistyka
 

Zasady rekrutacji

Do składania wniosków o przyjęcie do naszego Liceum zapraszany absolwentów szkół podstawowych. Pierwszeństwo mają laureaci lub/i finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów ponad wojewódzkich i wojewódzkich konkursów przedmiotowych.

O przyjęciu kandydata do oddziału wybranego jako pierwszy decyduje lokata uzyskana na liście kandydatów do wybranego oddziału. W przypadku nieuzyskania wymaganej liczby punktów kandydat może być przyjęty do oddziału wybranego jako drugi, jeśli uzyskana liczba punktów zapewnia odpowiednią pozycję na liście.

Punktacja rekrutacyjna

Suma punktów rekrutacyjnych składa się z sumy wyników egzaminu ósmoklasisty, ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz dodatkowych osiągnięć. 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty otrzymane za zadania egzaminacyjne z j. polskiego, matematyki i j. nowożytnego pomnożone są przez odpowiedni mnożnik, który dla j. polskiego oraz matematyki wynosi 0,35, a dla języka nowożytnego – 0,30.Dla przykładu: dla ucznia, który otrzymał 100% z każdego z ww. przedmiotów, punktacja ta wynosi dla j. polskiego i matematyki 100×0,35×2=70 pkt; oraz dla j. nowożytnego 100×0,30=30 pkt, co daje sumę: 100 punktów.

Pod uwagę brane są oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej  z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły.

Dla przykładu: uczeń, który otrzymał oceny bardzo dobre z każdego z przedmiotów, czyli j. polski, matematyka oraz 2 przedmiotów wskazanych przez szkołę, otrzymuje 68 punktów, czyli łączna punktacja za wyniki w nauce wynosi 168 punktów.

Tabela nr 1    Punkty za oceny

Przedmioty Oceny Punktacja
Za oceny z j. polskiego, matematyki oraz dwóch wskazanych przez szkołę przedmiotów celujący 18
bardzo dobry 17
dobry 14
dostateczny 8
dopuszczający 2

Absolwentowi szkoły podstawowej zwolnionemu z obowiązku zdawania egzaminu ósmoklasisty przelicza się punkty z j. polskiego, matematyki oraz języka nowożytnego według tabeli numer 2.

Tabela nr 2

Oceny Punkty j. polski oraz matematyka Punkty j. nowożytny
celujący 35 30
bardzo dobry 30 25
dobry 25 20
dostateczny 15 10
dopuszczający 10 5

Oprócz punktów za wyniki w nauce szkoła nalicza punkty dodatkowe za osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły. Punkty są naliczane według zasad przedstawionych w tabeli nr 3.

Tabela nr 3                Punkty dodatkowe za osiągnięcia w zawodach, olimpiadach, etc.

Osiągnięcia Zakres Punkty
I. Zawody wiedzy – konkurs organizowany przez kuratorów oświaty:

 

 • Tytuł finalisty konkursu przedmiotowego;
 • Tytuł laureata konkursu przedmiotowego lub interdyscyplinarnego;
 • Tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego.
ponadwojewódzki
 • 10
 • 7
 • 5
II. Zawody Wiedzy – Konkurs organizowany przez kuratorów oświaty:

 

 • 2 lub więcej tytuły finalisty konkursu przedmiotowego;
 • 2 lub więcej tytuły laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego;
 • 2 lub więcej tytuły finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego;
 • Tytuł finalisty konkursu przedmiotowego;
 • Tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego;
 • Tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego.
wojewódzki
 • 10
 • 7
 • 5
 • 7
 • 5
 • 3
III. Zawody wiedzy 

 

 • Tytuł finalisty konkursu z przedmiotu objętego ramowym planem nauczania;
 • Tytuł laureata turnieju z przedmiotu nieobjętego ramowym planem nauczania;
 • Tytuł finalisty turnieju z przedmiotu nieobjętego ramowym planem nauczania;

 

międzynarodowy lub ogólnopolski
 • 10
 • 4
 • 3
IV. Zawody Wiedzy 

 

 • 2 lub więcej tytuły finalisty konkursu z przedmiotu objętego ramowym planem nauczania;
 • 2 lub więcej tytuły laureata turnieju z przedmiotu nieobjętego ramowym planem nauczania;
 • 2 lub więcej tytuły finalisty turnieju z przedmiotu nieobjętego ramowym planem nauczania;
 • Tytuł finalisty konkursu przedmiotu objętego ramowym planem nauczania;
 • Tytuł laureata turnieju z przedmiotu nieobjętego ramowym planem nauczania;
 • Tytuł finalisty turnieju z przedmiotu nieobjętego ramowym planem nauczania;

 

ponadwojewódzki lub wojewódzki
 • 10
 • 7
 • 5
 • 7
 • 3
 • 2
V. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy – organizowanych przez kuratorów oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły innych niż wymienione powyżej (artystyczne, sportowe) na szczeblu:

 

 • międzynarodowym
 • krajowym
 • wojewódzkim
 • powiatowym

UWAGA: w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno z wymienionych powyżej szczególnych osiągnięć tego samego szczebla i zakresu, przyznaje mu się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie w danych zawodach, przy czym maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia to 18 punktów.

 
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
VI. za osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, a w szczególności wolontariatu   3
VII. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem   7

ZAPRASZAMY

Wybierz Nas i zaprojektuj z Nami Swoją przyszłość!

Zacznij z Nami od września!

Masz  pytania? Zadzwoń! 46 831 81 66