Rekrutacja

Terminarz Dni otwarte  Oferta klas   Zasady rekrutacji   


System rekrutacyjny https://nabor.pcss.pl/zyrardow 


Kalkulator punktów


Drodzy Moi, Przyszłe Uczennice i Przyszli Uczniowie Naszego Liceum,

za Wami pierwszy semestr roku szkolnego 2023/24. Przed Wami egzamin ósmoklasisty i wybór szkoły średniej. To ważna decyzja, która niesie ogromną zmianę w życiu. To wybór determinujący cztery najbliższe lata. Dla każdego z Was to także pierwszy krok w dorosłość. Wasi Rodzice i Dziadkowie mogą teraz patrzeć, jak stajecie się samodzielni i niezależni.

Właściwa decyzja dotycząca wyboru szkoły średniej to początek projektowania własnej przyszłości. Człowiek jest indywidualnością i może przeżyć wyłącznie swoje życie i o nim decydować. Każdy powinien znaleźć najlepszą dla siebie szkołę. Taką,  która pomoże codziennie wygrywać wyścig z sobą o bycie coraz lepszym: uczennicą/uczniem, koleżanką/kolegą, przyjaciółką/przyjacielem, dorastającym młodym człowiekiem i odpowiedzialnym członkiem swojej rodziny. Pomyślcie zatem, kim jesteście teraz, i spróbujcie sobie wyobrazić, kim chcecie być w 2028 roku, kiedy odbierzecie świadectwo dojrzałości.

Wejście w nowe środowisko zawsze jest trudne, dlatego często idziecie za grupą – przyjaciółmi, znajomymi. Jednak dorosłe życie, do którego będzie Was przygotowywać szkoła średnia, jest pełne zmian i wyzwań, a koleżanki i koledzy ze szkoły rzadko będą towarzyszyli Wam przez całe życie. Zachowując przyjaźnie, trzeba podążać własną drogą.

Dlatego tak ważne jest wybranie szkoły, która oferuje przyjazne, bezpieczne, edukacyjnie rozwijające środowisko. Szkoły, w której będziecie mogli zdobywać wiedzę, uczyć się, jak nawiązywać i podtrzymywać wartościowe relacje, podejmować odpowiedzialne decyzje i poznawać otaczający Was świat w ramach interesujących krajowych i międzynarodowych projektów. Szkołę, która uczy nie dla szkoły, lecz dla życia.

Ten bardzo ważny wybór, przed którym stoicie, przedyskutujcie z rodzicami, dziadkami, starszym rodzeństwem i przyjaciółmi. Czytajcie o szkołach, które rozważacie jako miejsce odpowiednie dla Was, odwiedzajcie je, ale ostateczną decyzję podejmijcie samodzielnie, zgodnie z intuicją. Zapraszam na Dni Otwarte, które odbędą się 8 marca oraz 3 kwietnia. Spotkacie się wtedy nie tylko z kadrą pedagogiczną, ale także z uczniami naszej, a, miejmy nadzieję, także już niedługo Waszej szkoły.

Wybierz Nas i zaprojektuj z Nami Swoją przyszłość.

                                                                       Dyrektor Liceum im. Czesława Tańskiego

                                                                                        Urszula Ewa Matusiak  


Dni otwarte

Zapraszamy na dni otwarte

8 marca 2024 r. w godz. 9:00-13:00

3 kwietnia 2024 r. w godz. 14:00-17:30


Terminarz rekrutacji

15.05-29.05.2024 r. do godziny 15:00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły (wniosek wypełniony i wygenerowany w systemie elektronicznym https://nabor.pcss.pl/zyrardow – podpisany przez kandydata i przez przynajmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego) – wniosek składamy do szkoły pierwszego wyboru.

Dla klasy 1m   Próba sprawności fizycznej dla oddziału przygotowania wojskowego

Szczegóły próby – Próba sprawności fizycznej OPW 2024-25

Przed próbą sprawności fizycznej należy złożyć oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego: Oświadczenie OPW 2024-25   

     5 czerwca 2024 r. godz. 17:00

     Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziału przygotowania wojskowego.

     12 czerwca 2024 r. godz. 17:00

     II termin próby sprawności fizycznej dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do próby sprawności w pierwszym terminie.

     do 14.06.2024 r. 

    Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

3.07-10.07.2024 r. do godz. 15.00     

Uzupełnienie wniosku o:  świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty – kopia poświadczona za zgodność z oryginałem;

oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół, do których kandyduje 

UWAGA! Na tym etapie nie będzie można składać nowych wniosków o przyjęcie do oddziału przygotowania wojskowego.

Do 15.07.2024 r. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły.

19.07.2024 r.  do godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

19.07-24.07.24 r.  do godz. 15.00    

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

+2 zdjęcia, oświadczenie o religii/etyce, wybór przedmiotów rozszerzonych, dokumentacja od pielęgniarki szkolnej , opinie i orzeczenia (jeśli takie kandydat posiada) 

Przedmioty rozszerzone, oświadczenie religia-etyka

Uczniowie przyjęci do Oddziału Przygotowania Wojskowego składają do 31 sierpnia 2024 r. orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o bardzo dobrym stanie zdrowia: Zaświadczenie lekarskie OPW

25.07.2024 r. do godz. 14:00   

Podanie do publicznej wiadomości listy uczniów przyjętych do klas pierwszych LO im. Czesława Tańskiego.

Od 29.07.2024 r.              REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 

Oferta Klas w Liceum im. Czesława Tańskiego na rok szkolny 2024/2025

1a Klasa Akademicko-Biznesowa

To oferta dla uczniów aktywnych, zainteresowanych nauką i lubiących się uczyć. Dla absolwentów szkół podstawowych chcących rozwijać talenty, predyspozycje i pasje, poszerzać zakres oraz pogłębiać poziom wiedzy ogólnej w sposób, który jak najlepiej przygotuje ich do kontynuowania nauki na uczelniach wyższych o dowolnych kierunkach w kraju lub za granicą.

W trakcie nauki, oprócz zdobywania wiedzy ogólnej zgodnie z podstawą programową, uczniowie będą mieli możliwość samorozwoju; poznania podstaw kompetencji menadżerskich; praktycznych podstaw zarządzania; poznania i rozbudowania swoich cech osobowości; krytycznego myślenia w budowaniu własnej postawy; oraz praktycznego wachlarza kompetencji zarządczych i przywódczych.

Uczniom tej klasy szkoła oferuje udział w konkursach i olimpiadach oraz organizowaniu, przygotowywaniu, prowadzeniu oraz uczestniczeniu w debatach publicznych na tematy najbardziej istotne dla wykształcenia i poszerzenia kompetencji, poznawczych, analitycznych i społecznych oraz dalszego rozwoju edukacyjnego. Zainteresowani uczniowie będą także mieli możliwość uczestnictwa w różnorodnych projektach krajowych (Zwolnieni z Teorii i innych) oraz zagranicznych w tym ERASMUS+ i e-Twinning.

Rozszerzenia:

 1. język angielski lub geografia (1 do wyboru)
 2. matematyka lub wiedza o społeczeństwie (1 do wyboru)

Przedmioty punktowane:

 1. język polski
 2. matematyka
 3. język angielski
 4. geografia

1m Oddział Przygotowania Wojskowego

OPW to oferta dla uczniów zdyscyplinowanych, aktywnych sportowo, zainteresowanych nauką i lubiących się uczyć, których cechuje szacunek dla munduru, wysoki poziom dyscypliny wewnętrznej, umiejętność organizacji i zarządzania czasem własnym i innych oraz umiejętność wykonywania oraz wydawania poleceń i rozkazów. 

OPW to klasa mundurowa, nad którą nadzór merytoryczny sprawuje Ministerstwo Obrony Narodowej. W oddziale realizowane będzie szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego zakończone 50-godzinnym obozem szkoleniowym.  Absolwent klasy otrzyma dodatkowe punkty w rekrutacji do uczelni wojskowych oraz możliwość odbycia skróconego do 12 dni szkolenia podstawowego w jednostce wojskowej.

W trakcie nauki w klasie OPW, oprócz zdobywania wiedzy ogólnej zgodnie z podstawą programową, uczniowie będą szkolić się pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Realizowane bloki tematyczne: podstawy wychowania wojskowego, szkolenie bojowe, szkolenie logistyczne oraz szkolenie z wybranych przepisów prawa wpłynie pozytywnie na:

 • kształtowanie postaw obronnych i patriotycznych młodzieży oraz wzmacnianie szacunku do symboli narodowych i wojskowych.
 • przygotowanie uczniów do pełnienia różnych rodzajów służby wojskowej (zawodowej, terytorialnej, kandydackiej oraz w rezerwach osobowych);
 • kształtowanie kompetencji przydatnych w służbie wojskowej oraz zdolności obronnych.

W przygotowaniu młodzieży do pracy w służbach mundurowych szczególny nacisk położony będzie na kształtowanie następujących cech: 

 • odporności na stres,
 • umiejętności pracy w grupie,
 • decyzyjności,
 • dbałości o powierzone mienie,
 • bardzo wysokiej sprawności fizycznej,
 • obowiązkowości i odpowiedzialności,
 • zdolność do działania i podejmowania decyzji w sytuacjach ekstremalnych,
 • umiejętność prowadzenia negocjacji.

Rozszerzenia 

 1. język angielski lub geografia (1 do wyboru)
 2. matematyka lub wiedza o społeczeństwie (1 do wyboru)

Przedmioty punktowane:

 1. język polski
 2. matematyka
 3. język angielski
 4. geografia

Próba sprawności fizycznej OPW 2024-25

Oświadczenie OPW 2024-25

 


Zasady rekrutacji

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

Do składania wniosków o przyjęcie do naszego Liceum zapraszany absolwentów szkół podstawowych. Pierwszeństwo mają laureaci lub/i finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów ponad wojewódzkich i wojewódzkich konkursów przedmiotowych.

O przyjęciu kandydata do oddziału wybranego jako pierwszy decyduje lokata uzyskana na liście kandydatów do wybranego oddziału. W przypadku nieuzyskania wymaganej liczby punktów kandydat może być przyjęty do oddziału wybranego jako drugi, jeśli uzyskana liczba punktów zapewnia odpowiednią pozycję na liście.

Punktacja rekrutacyjna

Suma punktów rekrutacyjnych składa się z sumy wyników egzaminu ósmoklasisty, ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz dodatkowych osiągnięć. 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty otrzymane za zadania egzaminacyjne z j. polskiego, matematyki i j. nowożytnego pomnożone są przez odpowiedni mnożnik, który dla j. polskiego oraz matematyki wynosi 0,35, a dla języka nowożytnego – 0,30.Dla przykładu: dla ucznia, który otrzymał 100% z każdego z ww. przedmiotów, punktacja ta wynosi dla j. polskiego i matematyki 100×0,35×2=70 pkt; oraz dla j. nowożytnego 100×0,30=30 pkt, co daje sumę: 100 punktów.

Pod uwagę brane są oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej  z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły.

Dla przykładu: uczeń, który otrzymał oceny bardzo dobre z każdego z przedmiotów, czyli j. polski, matematyka oraz 2 przedmiotów wskazanych przez szkołę, otrzymuje 68 punktów, czyli łączna punktacja za wyniki w nauce wynosi 168 punktów.

Tabela nr 1    Punkty za oceny

Przedmioty Oceny Punktacja
Za oceny z j. polskiego, matematyki oraz dwóch wskazanych przez szkołę przedmiotów celujący 18
bardzo dobry 17
dobry 14
dostateczny 8
dopuszczający 2

Absolwentowi szkoły podstawowej zwolnionemu z obowiązku zdawania egzaminu ósmoklasisty przelicza się punkty z j. polskiego, matematyki oraz języka nowożytnego według tabeli numer 2.

Tabela nr 2

Oceny Punkty j. polski oraz matematyka Punkty j. nowożytny
celujący 35 30
bardzo dobry 30 25
dobry 25 20
dostateczny 15 10
dopuszczający 10 5

Oprócz punktów za wyniki w nauce szkoła nalicza punkty dodatkowe za osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły. Punkty są naliczane według zasad przedstawionych w tabeli nr 3.

Tabela nr 3                Punkty dodatkowe za osiągnięcia w zawodach, olimpiadach, etc.

Osiągnięcia Zakres Punkty
I. Zawody wiedzy – konkurs organizowany przez kuratorów oświaty:
 • Tytuł finalisty konkursu przedmiotowego;
 • Tytuł laureata konkursu przedmiotowego lub interdyscyplinarnego;
 • Tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego.
ponadwojewódzki
 • 10
 • 7
 • 5
II. Zawody Wiedzy – Konkurs organizowany przez kuratorów oświaty:
 • 2 lub więcej tytuły finalisty konkursu przedmiotowego;
 • 2 lub więcej tytuły laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego;
 • 2 lub więcej tytuły finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego;
 • Tytuł finalisty konkursu przedmiotowego;
 • Tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego;
 • Tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego.
wojewódzki
 • 10
 • 7
 • 5
 • 7
 • 5
 • 3
III. Zawody wiedzy 
 • Tytuł finalisty konkursu z przedmiotu objętego ramowym planem nauczania;
 • Tytuł laureata turnieju z przedmiotu nieobjętego ramowym planem nauczania;
 • Tytuł finalisty turnieju z przedmiotu nieobjętego ramowym planem nauczania;

 

międzynarodowy lub ogólnopolski
 • 10
 • 4
 • 3
IV. Zawody Wiedzy 
 • 2 lub więcej tytuły finalisty konkursu z przedmiotu objętego ramowym planem nauczania;
 • 2 lub więcej tytuły laureata turnieju z przedmiotu nieobjętego ramowym planem nauczania;
 • 2 lub więcej tytuły finalisty turnieju z przedmiotu nieobjętego ramowym planem nauczania;
 • Tytuł finalisty konkursu przedmiotu objętego ramowym planem nauczania;
 • Tytuł laureata turnieju z przedmiotu nieobjętego ramowym planem nauczania;
 • Tytuł finalisty turnieju z przedmiotu nieobjętego ramowym planem nauczania;

 

ponadwojewódzki lub wojewódzki
 • 10
 • 7
 • 5
 • 7
 • 3
 • 2
V. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy – organizowanych przez kuratorów oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły innych niż wymienione powyżej (artystyczne, sportowe) na szczeblu:
 • międzynarodowym
 • krajowym
 • wojewódzkim
 • powiatowym

UWAGA: w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno z wymienionych powyżej szczególnych osiągnięć tego samego szczebla i zakresu, przyznaje mu się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie w danych zawodach, przy czym maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia to 18 punktów.

 
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
VI. za osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, a w szczególności wolontariatu   3
VII. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem   7

ZAPRASZAMY

Wybierz Nas i zaprojektuj z Nami Swoją przyszłość!

Zacznij z Nami od września!

Masz  pytania? Zadzwoń! 46 831 81 66


Prezentacja o szkole   

Film o szkole