Rekrutacja

Absolwenci Szkoły Podstawowej Absolwenci Gimanzjum

Link do programu rekrutacyjnego:

http://nabor.pcss.pl/zyrardow

od 13 maja od godz. 8.00 do 20 maja do godz. 15.00 wypełnij wniosek w programie rekrutacyjnym, wydrukuj, podpisz, złóż w sekretariacie szkoły!

Masz  pytania? Zadzwoń! 46 831 81 66

Zacznijcie z nami naukę od września 2019!!!

W roku szkolnym 2019/2020 będziecie się uczyć w nowoczesnych, estetycznych pracowniach, zabytkowym budynku szkoły z tradycjami, otoczonym wspaniałym arboretum. Zapewniamy wysoki poziom nauczania, komfortowe warunki nauki, wysoką estetykę pomieszczeń, przyjaźnie wymagających nauczycieli, bardzo dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego, bezpieczeństwo i rodzinną atmosferę, indywidualizację nauczania.

Zapraszamy na dzień otwarty
22 marca 2019 r. (piątek)
w godz. 8:00-15:00


Dla Absolwentów Szkoły Podstawowej

Zasady rekrutacji

Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów; sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia odpowiednio do egzaminu gimnazjalnego; skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej oraz szczegółowy tryb przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek

Terminarz rekrutacji

od 13 maja od godz. 8.00 do 20 maja do godz. 15.00 – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 17 czerwca od godz. 10.00 do 19 czerwca do godz. 16.00 – możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły                   

od 21 czerwca od godz. 12.00 do 28 czerwca do godz. 16.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach sprawdzianu ósmoklasisty (kopie poświadczone za zgodność przez szkołę podstawową)

16 lipca godz.12.00 – podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

od 16 lipca od godz. 12.00 do 24 lipca do godz. 10.00 – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów

25 lipca godz. 12.00 podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 od 26 lipca REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA                                                                

Proponujemy naukę w następujących klasach:

1. KLASA STEWARDESS, STEWARDÓW

przedmioty rozszerzone:

  • język angielski
  • geografia/ matematyka (1 do wyboru)
  • wiedza o społeczeństwie/ język polski (1 do wyboru)

(wybór przedmiotów rozszerzonych na etapie rekrutacji)

2. OGÓLNA

przedmioty rozszerzone:

  • język angielski
  • geografia/ matematyka (1 do wyboru)
  • wiedza o społeczeństwie/ język polski (1 do wyboru)

(wybór przedmiotów rozszerzonych na etapie rekrutacji)

3. KLASA POLITECHNICZNO-PRZYRODNICZA

przedmioty rozszerzone:

język angielski/ matematyka/ fizyka/ biologia/ chemia (3 do wyboru)

(wybór przedmiotów rozszerzonych na etapie rekrutacji)

4. KLASA MUNDUROWA (wojskowa i policyjna)

przedmioty rozszerzone:

język angielski/ matematyka/ fizyka/ wiedza o społeczeństwie/ geografia (3 do wyboru)

(wybór przedmiotów rozszerzonych na etapie rekrutacji)

  

Dla Absolwentów Gimnazjum

Zasady rekrutacji

Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów; sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia odpowiednio do egzaminu gimnazjalnego; skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej oraz szczegółowy tryb przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego określaROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego… zamieszczone poniżej.

rozporzadzenie_-_rekrutacja

Terminarz rekrutacji

od 13 maja od godz. 8.00 do 20 maja do godz. 15.00 – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 17 czerwca od godz. 10.00 do 19 czerwca do godz. 16.00 – możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły                   

od 21 czerwca od godz. 12.00 do 28 czerwca do godz. 16.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum lub szkołę podstawową)

16 lipca godz.12.00 – podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

od 16 lipca od godz. 12.00 do 24 lipca do godz. 10.00 – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów

25 lipca godz. 12.00 podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 od 26 lipca REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA                                                                

  

Proponujemy naukę w następujących klasach:

1. KLASA STEWARDESS, STEWARDÓW

2. KLASA POLITECHNICZNO-PRZYRODNICZA / OGÓLNA

3. KLASA MUNDUROWA (wojskowa i policyjna)

  

Szczegółowy opis klas

1. KLASA STEWARDESS, STEWARDÓW pod patronatem PLL LOT

Przedmioty rozszerzone: język angielski, język polski, geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, chemia, fizyka, biologia (2 lub 3 do wyboru)

(wybór przedmiotów rozszerzonych w II półroczu pierwszej klasy)

Chcesz robić coś innego niż Twoi koledzy?
Chcesz podróżować, poznawać świat, nowe kultury?
Lubisz uczyć się języków obcych, geografii, doskonalić kompetencje komunikacyjne?

Ta klasa jest dla Ciebie idealnym wyborem!

Zajęcia podstawowe, a w szczególności dostępne rozszerzenia: język polski, geografia, wiedza o społeczeństwie, angielski, pozwolą w przyszłości na wybór dowolnego, wymarzonego kierunku studiów, lub podjęcie pracy na stanowisku pracownika personelu pokładowego, obsługi naziemnej po odbyciu szkolenia w wybranych liniach lotniczych.

Takie kierunki jak: turystka, hotelarstwo, lotnictwo, lingwistyka oraz inne kierunki będą stały przed Tobą otworem.

Pamiętaj również, że inwestycja w siebie jest najlepszą inwestycją, więc znajomość technik samoobrony, metod i technik organizowania, kontrolowania i koordynowania, rozwijanie kompetencji komunikacyjnych, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych oraz kultura osobista są niezbędne abyś w przyszłości odniósł sukces.

Równolegle z rozwojem swoich pasji możesz poszerzać umiejętności językowe, które umożliwią Ci lepszy start i pozwolą na zdobycie pracy.

Naszą misją jest uczyć i rozwijać pasje swoich uczniów, tak aby w jak największym stopniu ułatwić ci start w dorosłe życie.

Nauka w naszym liceum, matura i wymarzone studia to dobry wstęp do zdobycia wymarzonej pracy dającej satysfakcję i stabilność w dorosłym życiu.

2. KLASA POLITECHNICZNO-PRZYRODNICZA / OGÓLNA

 klasa łączona o profilu ogólnym i politechniczno-przyrodniczym

Przedmioty rozszerzone: język angielski, język polski, geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, chemia, fizyka, biologia (2 lub 3 do wyboru)

(wybór przedmiotów rozszerzonych w II półroczu pierwszej klasy)

KLASA POLITECHNICZNO-PRZYRODNICZA

Dla umysłów ścisłych!

Chcesz zostać inżynierem, programistą, informatykiem, pilotem, lekarzem, genetykiem, chemikiem lub chronić środowisko?
Pasjonuje Cię matematyka, biologia, fizyka, chemia ?
Pasjonuje Cię przyroda, zachodzące w niej procesy, jej wpływ na życie ludzi?
Ta klasa jest dla Ciebie idealnym wyborem !

Zajęcia podstawowe, a w szczególności dostępne rozszerzenia: matematyka, biologia, fizyka, chemia, język angielski, jak i zajęcia dodatkowe pozwolą w przyszłości na wybór dowolnego, wymarzonego kierunku studiów, o dowolnym profilu technicznym, informatycznym, budowlanym, przyrodniczym, w tym biologicznym, chemicznym, biotechnologicznym, genetycznym lub związanym z ochroną środowiska.
Równolegle z rozwojem swoich pasji możesz poszerzać umiejętności językowe, które pozwolą Ci dużo łatwiej zdobywać wiedzę, a w przyszłości pracę.
Naszą misją jest uczyć i rozwijać pasje swoich uczniów, tak aby w jak największym stopniu ułatwić im start w dorosłe życie.
Nauka w naszym liceum, matura i wymarzone studia to dobry wstęp do zdobycia wymarzonej pracy dającej satysfakcję i stabilność w dorosłym życiu.

KLASA OGÓLNA

Klasa Ogólna – jest OK !

Klasa umożliwi wybór przedmiotu wiodącego stosownie do Twoich zainteresowań.

Pozwoli rozszerzyć wiadomości z wiedzy ogólnej i zadać egzamin maturalny z wybranego przez Ciebie przedmiotu.

Decyzję o wyborze przedmiotów rozszerzonych podejmujesz w drugim półroczu klasy pierwszej.

3. KLASA MUNDUROWA

-grupa WOJSKOWA

-grupa POLICYJNA

Przedmioty rozszerzone: język angielski, język polski, geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, chemia, fizyka, biologia (2 lub 3 do wyboru)

(wybór przedmiotów rozszerzonych w II półroczu pierwszej klasy)

– interesujesz się zawodami mundurowymi, pracą wojska lub policji ?

– pasjonuje Cię zdyscyplinowanie i praca służb bezpieczeństwa narodowego ?

– preferujesz zamiłowania militarne ?

W tej klasie uzyskasz właściwe ukierunkowanie i zrealizujesz swoje oczekiwania !

Zajęcia edukacji obronnej w klasie wojskowej przybliżą specyfikę pracy służb wojskowych. W klasie policyjnej poznasz podstawy wiedzy o pracy policji. Dostępne rozszerzenia przedmiotowe w klasie mundurowej (geografia, wiedza o społeczeństwie, język anigelski) pozwolą na wybór właściwego kierunku studiów w profilach służb cywilnych lub mundurowych. Poszerzanie umiejętności językowych przy równoległej realizacji własnych celów edukacyjnych pozwoli na lepszy start w kształceniu wyższym i podniesie wartość zawodową przyszłych adeptów służb mundurowych opartych na współpracy międzynarodowej.

Pamiętaj, że dzięki innowacyjnym programom szkolnym, współpracy z komendami policji, jednostkami służb więziennych oraz jednostkami wojskowymi możesz zdobywać wiedzę i praktyczne umiejętności potrzebne w dalszym kształceniu i pracy.

Położenie naszej szkoły wśród zieleni i ciągle rozbudowywana oferta bloku sportowego pozwalają na polepszenia sprawności i tężyzny fizycznej uczniów. Pomagają również przygotować się do wymagań sprawnościowych uczelni wojskowych i policyjnych oraz pracy w strukturach służb mundurowych.

Naszą misją jest uczyć i rozwijać pasję swoich uczniów. Zadaniem pozostaje właściwe ukierunkowanie ułatwiające start w dorosłe życie.

Nauka w naszym Liceum im. Cz. Tańskiego, egzamin maturalny i właściwie wybrane studia, to dobra droga do wymarzonej pracy, satysfakcji zawodowej, dobry start w dorosłe życie.

NASZA SZKOŁA POMAGA UCZNIOM

W DOKONYWANIU WŁAŚCIWYCH WYBORÓW !