Rekrutacja

Terminarz  Propozycje klas   Zasady rekrutacji

System rekrutacyjny  – https://nabor.pcss.pl/zyrardow

Masz  pytania? Zadzwoń! 46 831 81 66

Zacznij z nami naukę od września 2021!!!

Dlaczego Liceum im. Cz. Tańskiego jest najlepszym wyborem?   „Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia” – to motto szkoły.   Naszą misją jest uczyć i rozwijać uczniów, tak aby ułatwić start w dorosłe życie.  Umiemy to robić dzięki: 

 • Znakomitej kadrze nauczycielskiej
 • Nowoczesnym sposobom i metodom nauki 
 • Nauce logicznego i krytycznego myślenia 
 • Autorskim programom 
 • Realizacji ciekawych międzynarodowych i krajowych projektów
 • Zajęciom w terenie, wycieczkom i warsztatom na uczelniach wyższych 
 • Zajęciom rozwijającym kreatywność   
 • Kołom zainteresowań – do wyboru: biologiczne, robotyki, matematyczne, sportowe, fotograficzne, artystyczne i humanistyczne, na których przyszli dziennikarze mogą współredagować artykuły prasowe i tworzyć filmy. 

Z nami, pozostając sobą będziesz kim zechcesz.

Zapraszam!

Urszula Matusiak, dyrektor Liceum

W roku szkolnym 2021/2022 będziecie się uczyć w nowoczesnych, estetycznych pracowniach, zabytkowym budynku szkoły z tradycjami, otoczonym wspaniałym arboretum. Zapewniamy wysoki poziom nauczania, komfortowe warunki nauki, wysoką estetykę pomieszczeń, przyjaźnie wymagających nauczycieli, bardzo dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego, bezpieczeństwo i rodzinną atmosferę, indywidualizację nauczania.

Terminarz rekrutacji

od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 – Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (wniosek wypełniony i wygenerowany w systemie elektronicznym  – podpisany przez kandydata i przez przynajmniej jednego rodzica/ opiekuna prawnego) 

system rekrutacyjny – https://nabor.pcss.pl/zyrardow

3 możliwości złożenia wniosku:

 • podpisany wniosek można dostarczyć osobiście do sekretariatu szkolnego (w godz. 8-15)
 • skan podpisanego wniosku można przesłać na szkolnego maila lopuszcza@wp.pl 
 • skan podpisanego wniosku można przesłać  przez system rekrutacyjny 

od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty – kopia poświadczona za zgodność z oryginałem (w dniach 28.06-7.07.2021 w godz. 8-15, w dniach 8-13.07.2021 r. w godz. 8-16, w dniu 14.07.2021 r. w godz. 8-15)

oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje

do 14 lipca 2021 r. – Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

22 lipca 2021 r. – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ( w sekretariacie szkolnym i na stronie internetowej szkoły)

od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 – Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (w dniach 23-29 lipca 2021 r.  w godz. 8-16, w dniu 30 lipca 2021 r. w godz. 8-15)

+2 zdjęcia, oświadczenie o religii/etyce, wybór przedmiotów rozszerzonych, dokumentacja od pielęgniarki szkolnej , opinie i orzeczenia (jeśli takie kandydat posiada) oświadczenie o dobrym stanie zdrowia – klasa mundurowa

2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (w sekretariacie szkolnym)

2 sierpnia 2021 r. – Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole      

do 3 sierpnia 2021 r. – Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 5 sierpnia 2021 r. – Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.       

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia  – Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.       

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia – Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.     

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły – Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

 od 3 sierpnia 2021 r. – REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Dodatkowe informacje:

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 2. Przepisy § 11baa ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19  umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

Proponujemy naukę w następujących klasach:

1. KLASA HUMANISTYCZNA

przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjny: 

 • język polski, matematyka
 • język obcy
 • wos

przedmioty rozszerzone:

 • język angielski
 • język polski
 • wiedza o społeczeństwie

Lubisz pisać wiersze, fotografujesz, masz talent plastyczny albo aktorski, a głowę pełną pomysłów?

Chciałbyś się rozwijać, biorąc udział w konkursach, projektach, eksperymentach artystycznych, a nawet olimpiadach?

Klasa humanistyczna jest dla Ciebie!

Rozszerzenie języka polskiego i angielskiego czy WOS-u pomoże Ci w przyszłości doskonale odnaleźć się w zawodach dziennikarza, socjologa, filologa, pedagoga, a nawet animatora kultury.

Z nami rozpoczniesz przygodę życia!

2. KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA (przyrodnicza)

przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjny:

 • język polski, matematyka
 • biologia
 • chemia

przedmioty rozszerzone:

 • język angielski
 • biologia
 • chemia

Dla umysłów ścisłych!

Chcesz zostać inżynierem, lekarzem, genetykiem, chemikiem lub chronić środowisko?
Pasjonuje Cię  biologia, chemia ?
Pasjonuje Cię przyroda, zachodzące w niej procesy, jej wpływ na życie ludzi?
Ta klasa jest dla Ciebie idealnym wyborem !

Zajęcia podstawowe, a w szczególności dostępne rozszerzenia, jak i zajęcia dodatkowe pozwolą w przyszłości na wybór dowolnego, wymarzonego kierunku studiów, o dowolnym profilu przyrodniczym, w tym biologicznym, chemicznym, biotechnologicznym, genetycznym lub związanym z ochroną środowiska.

3. KLASA MATEMATYCZNO-FIZYCZNA (politechniczna)

przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjny:

 • język polski, matematyka
 • język obcy
 • fizyka

przedmioty rozszerzone:

 • język angielski
 • matematyka
 • fizyka

Dla umysłów ścisłych!

Chcesz zostać inżynierem, programistą, informatykiem, pilotem?
Pasjonuje Cię matematyka,fizyka, ?
Ta klasa jest dla Ciebie idealnym wyborem !

Zajęcia podstawowe, a w szczególności dostępne rozszerzenia, jak i zajęcia dodatkowe pozwolą w przyszłości na wybór dowolnego, wymarzonego kierunku studiów, o dowolnym profilu technicznym, informatycznym, budowlanym.

4. KLASA STEWARDESS I STEWARDÓW

przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjny:

 • język polski, matematyka
 • język obcy
 • wos/geografia (przedmiot, z którego ocena jest wyższa)

przedmioty rozszerzone:

 • język angielski
 • geografia/ matematyka (1 do wyboru)
 • wiedza o społeczeństwie/ język polski (1 do wyboru)

(wybór przedmiotów rozszerzonych na etapie rekrutacji)

Chcesz robić coś innego niż Twoi koledzy?
Chcesz podróżować, poznawać świat, nowe kultury?
Lubisz uczyć się języków obcych, geografii, doskonalić kompetencje komunikacyjne?

Ta klasa jest dla Ciebie idealnym wyborem!

Zajęcia podstawowe, a w szczególności dostępne rozszerzenia pozwolą w przyszłości na wybór dowolnego, wymarzonego kierunku studiów, lub podjęcie pracy na stanowisku pracownika personelu pokładowego, obsługi naziemnej po odbyciu szkolenia w wybranych liniach lotniczych.

Takie kierunki jak: turystka, hotelarstwo, lotnictwo, lingwistyka oraz inne kierunki będą stały przed Tobą otworem.

Pamiętaj również, że inwestycja w siebie jest najlepszą inwestycją, więc znajomość technik samoobrony, metod i technik organizowania, kontrolowania i koordynowania, rozwijanie kompetencji komunikacyjnych, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych oraz kultura osobista są niezbędne abyś w przyszłości odniósł sukces.

5. KLASA MUNDUROWA

-grupa WOJSKOWA

-grupa POLICYJNA

przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjny:

 • język polski, matematyka
 • język obcy
 • wos/geografia (przedmiot, z którego ocena jest wyższa)

przedmioty rozszerzone:

 • język angielski
 • geografia/ matematyka (1 do wyboru)
 • wiedza o społeczeństwie/ język polski (1 do wyboru)

(wybór przedmiotów rozszerzonych na etapie rekrutacji)

– interesujesz się zawodami mundurowymi, pracą wojska lub policji ?

– pasjonuje Cię zdyscyplinowanie i praca służb bezpieczeństwa narodowego ?

– preferujesz zamiłowania militarne ?

W tej klasie uzyskasz właściwe ukierunkowanie i zrealizujesz swoje oczekiwania !

Zajęcia edukacji obronnej w klasie wojskowej przybliżą specyfikę pracy służb wojskowych. W klasie policyjnej poznasz podstawy wiedzy o pracy policji. Dostępne rozszerzenia przedmiotowe w klasie mundurowej pozwolą na wybór właściwego kierunku studiów w profilach służb cywilnych lub mundurowych. Poszerzanie umiejętności językowych przy równoległej realizacji własnych celów edukacyjnych pozwoli na lepszy start w kształceniu wyższym i podniesie wartość zawodową przyszłych adeptów służb mundurowych opartych na współpracy międzynarodowej.

Pamiętaj, że dzięki innowacyjnym programom szkolnym, współpracy z komendami policji, jednostkami służb więziennych oraz jednostkami wojskowymi możesz zdobywać wiedzę i praktyczne umiejętności potrzebne w dalszym kształceniu i pracy.

Położenie naszej szkoły wśród zieleni i rozbudowana oferta bloku sportowego pozwalają na polepszenia sprawności i tężyzny fizycznej uczniów. Pomagają również przygotować się do wymagań sprawnościowych uczelni wojskowych i policyjnych oraz pracy w strukturach służb mundurowych.

 

Równolegle z rozwojem swoich pasji możesz poszerzać umiejętności językowe, które umożliwią Ci lepszy start i pozwolą na zdobycie pracy.

Naszą misją jest uczyć i rozwijać pasje swoich uczniów, tak aby w jak największym stopniu ułatwić ci start w dorosłe życie.

Nauka w naszym liceum, matura i wymarzone studia to dobry wstęp do zdobycia wymarzonej pracy dającej satysfakcję i stabilność w dorosłym życiu.

Zasady rekrutacji

Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów; sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty; skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej oraz szczegółowy tryb przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.

rozporządzenie

Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty

wynik przedstawiony w procentach z:

 • języka polskiego,
 • matematyki

mnoży się przez 0,35

wynik przedstawiony w procentach z:

 • języka obcego nowożytnego

mnoży się przez 0,3

Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

 • celujący 18 punktów;
 • bardzo dobry 17 punktów
 • dobry 14 punktów;
 • dostateczny 8 punktów;
 • dopuszczający 2 punkty.

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 punktów.

Przeliczanie na punkty szczególnych osiągnięć:

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty

 1. tytuł finalisty konkursu przedmiotowego 10 punktów
 2. tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 punktów
 3. tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 punktów

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

 1. tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 10 punktów
 2. tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 4 punkty
 3. tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 3 punkty

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 1. dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego 10 punktów,
 2. dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 punktów
 3. dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 punktów,
 4. tytuł finalisty konkursu przedmiotowego przyznaje się 7 punktów
 5. tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 punktów,
 6. tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 3 punkty

Zawody wiedzy będące konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

 1. dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 10 punktów
 2. dwa lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 7 punktów
 3. dwa lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 5 punktów
 4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 7 punktów
 5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 3 punkty
 6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 2 punkty

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 1. międzynarodowym 4 punkty
 2. krajowym 3 punkty
 3. wojewódzkim 2 punkty
 4. powiatowym 1 punkt

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty

Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty musi ono zostać wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

O wpisie osiągnięć na świadectwo decyduje dyrektor szkoły podstawowej.

Przypadek zwolnienia  z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu ósmoklasisty:

Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego i matematyki wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu ósmoklasisty :

 1. z a ocenę celującą po 35 punktów
 2. za ocenę bardzo dobrą po 30 punktów
 3. za ocenę dobrą po 25 punktów
 4. za ocenę dostateczną po 15 punktów
 5. za ocenę dopuszczającą po 10 punktów

Z języka obcego nowożytnego:

 1. za ocenę celującą 30 punktów
 2. za ocenę bardzo dobrą 25 punktów
 3. za ocenę dobrą 20 punktów
 4. za ocenę dostateczną 10 punktów
 5. za ocenę dopuszczającą 5 punktów

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej.

Przypadki większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc:

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole , na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1. wyniki egzaminu ósmoklasisty;
 2. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału;
 3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
 4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
 5. uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły,
 6. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego , w szczególności w formie wolontariatu;

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

NASZA SZKOŁA POMAGA UCZNIOM W DOKONYWANIU WŁAŚCIWYCH WYBORÓW !