Rekrutacja

Terminarz Dni otwarte  Oferta klas   Zasady rekrutacji   Kalkulator punktów


System rekrutacyjny:  https://nabor.pcss.pl/zyrardow


http://www.lopuszcza.edu.pl/1/wp-content/uploads/2022/03/LO_rekrutacja.mp4


Drodzy Moi, Przyszłe Uczennice i Przyszli Uczniowie Naszego Liceum,

za Wami pierwszy semestr roku szkolnego 2021/22. Przed Wami egzamin ósmoklasisty i wybór szkoły średniej. To ważna decyzja, która niesie ogromną zmianę w życiu. To wybór determinujący cztery najbliższe lata. Dla każdego z Was to także pierwszy krok w dorosłość. Wasi Rodzice i Dziadkowie mogą teraz patrzeć, jak stajecie się samodzielni i niezależni.

Właściwa decyzja dotycząca wyboru szkoły średniej to początek projektowania własnej przyszłości. Człowiek jest indywidualnością i może przeżyć wyłącznie swoje życie i o nim decydować. Każdy powinien znaleźć najlepszą dla siebie szkołę. Taką,  która pomoże codziennie wygrywać wyścig z sobą o bycie coraz lepszym: uczennicą/uczniem, koleżanką/kolegą, przyjaciółką/przyjacielem, dorastającym młodym człowiekiem i odpowiedzialnym członkiem swojej rodziny. Pomyślcie zatem, kim jesteście teraz, i spróbujcie sobie wyobrazić, kim chcecie być w 2026 roku, kiedy odbierzecie świadectwo dojrzałości.

Wejście w nowe środowisko zawsze jest trudne, dlatego często idziecie za grupą – przyjaciółmi, znajomymi. Jednak dorosłe życie, do którego będzie Was przygotowywać szkoła średnia, jest pełne zmian i wyzwań, a koleżanki i koledzy ze szkoły rzadko będą towarzyszyli Wam przez całe życie. Zachowując przyjaźnie, trzeba podążać własną drogą.

Dlatego tak ważne jest wybranie szkoły, która oferuje przyjazne, bezpieczne, edukacyjnie rozwijające środowisko. Szkoły, w której będziecie mogli zdobywać wiedzę, uczyć się, jak nawiązywać i podtrzymywać wartościowe relacje, podejmować odpowiedzialne decyzje i poznawać otaczający Was świat w ramach interesujących krajowych i międzynarodowych projektów. Szkołę, która uczy nie dla szkoły, lecz dla życia.

Ten bardzo ważny wybór, przed którym stoicie, przedyskutujcie z rodzicami, dziadkami, starszym rodzeństwem i przyjaciółmi. Czytajcie o szkołach, które rozważacie jako miejsce odpowiednie dla Was, odwiedzajcie je, ale ostateczną decyzję podejmijcie samodzielnie, zgodnie z intuicją. A jeśli na liście Waszego wyboru znajdzie się nasze Liceum, to zapraszam do kontaktu e-mailowego. Szkolny pedagog pani Ewa Springer-Kakiet porozmawia z Wami i Waszymi rodzicami, oprowadzi po szkole i odpowie na pytania. Zapraszam także na Dni Otwarte, które odbędą się 25 marca oraz 25 maja. Spotkacie się wtedy nie tylko z kadrą pedagogiczną, ale także z uczniami naszej, a, miejmy nadzieję, także już niedługo Waszej szkoły.

Wybierz Nas i zaprojektuj z Nami Swoją przyszłość.

                                                                       Dyrektor Liceum im. Czesława Tańskiego

                                                                                        Urszula Ewa Matusiak  

 

 


Dni otwarte

Zapraszamy na dni otwarte

25 maja 2022 r. w godz. 16:00-18:00


Prezentacja o szkole 


Terminarz rekrutacji

Data Informacja
Od 16.05.–20.06.2022 do godz. 15.00 –Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (wniosek wypełniony i wygenerowany w systemie elektronicznym – podpisany przez kandydata i przez przynajmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego) składany do szkoły pierwszego wyboru.3 możliwości złożenia wniosku:

 

 

 •  podpisany wniosek można dostarczyć osobiście do sekretariatu szkolnego
 •   skan podpisanego wniosku można przesłać na szkolnego maila lopuszcza@wp.pl
 • skan podpisanego wniosku można przesłać  przez system rekrutacyjny
Od 24.06.13.07.2022

do godz. 15.00 Uzupełnienie wniosku o:  świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty – kopia poświadczona za zgodność z oryginałem;

oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół, do których kandyduje.

Do 13.07.2022 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły.
Do 20.07.2022 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
Od 21.07. do 27.07.2022 do godz. 15.00 – Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty+2 zdjęcia, oświadczenie o religii/etyce, wybór przedmiotów rozszerzonych, dokumentacja od pielęgniarki szkolnej , opinie i orzeczenia (jeśli takie kandydat posiada) oświadczenie o dobrym stanie zdrowia – klasa mundurowa.
28.07.2022 do godz. 14.00– Podanie do publicznej wiadomości listy uczniów przyjętych do klas pierwszych LO im. Czesława Tańskiego.
Od 01.08.2022 REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Dodatkowe informacje:

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Oferta Klas w Liceum im. Czesława Tańskiego na rok szkolny 2022/23

Tabela nr 1

Uwaga:   O przyjęciu do klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor Liceum. Pozostałych uczniów kwalifikuje Komisja Rekrutacyjna.

Pozostałych uczniów kwalifikuje Komisja Rekrutacyjna.

 


1a –  Klasa akademicka

Rozwinie Twoje zainteresowania, poszerzy horyzonty wiedzy i umożliwi w przyszłości wybór dowolnego, wymarzonego kierunku studiów.


1b – Klasa biznesowa – NOWOŚĆ!

pod patronatem SGH 

Klasa stworzona dla uczniów, którzy w przyszłości wiążą swoje plany edukacyjne ze studiami na kierunkach społeczno- ekonomicznych. Klasa biznesowa jest dobrym wyborem również dla osób wiążących swoją przyszłość z wykonywaniem pracy w sektorze administracji państwowej i samorządowej lub pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą.

 • Zajęcia menadżersko – biznesowe na podstawie autorskiego programu
 • Rozwój kompetencji menadżerskich i budowanie pozycji lidera
 • Zapoznanie z kierunkami na uczelniach społeczno-ekonomicznych

1m – Klasa mundurowa

grupy: wojskowa, policyjna, stewardess  i stewardów 


 

Najbardziej prawdopodobne kierunki studiów dla absolwentów klas 1a; 1b; 1m

1a

1b

1m

Filologia Edukacja

 

 

Nauki Społeczne

Prawo

Medycyna/Farmacja

Nauki ścisłe

Nauki przyrodnicze

Marketing/Zarządzanie

Administracja publiczna

Nauki politechniczne

Hotelarstwo/Turystyka 

Analityka gospodarcza Bankowość

 

 

Zarządzanie  w biznesie

Finanse/Inwestycje

Ekonometria

Ekonomia

Finanse i rachunkowość

Gospodarka i Zarządzanie

Prawo Gospodarcze i Podatkowe.

Międzynarodowe Stosunki Gosp.

WAT

ASzWoj

Wyższa Szkoła Pożarnictwa

Wyższa Szkoła Policyjna

Bezpieczeństwo

narodowe/międzynarodowe

Ochrona osób i mienia

Zarządzanie w służbach

Lotnictwo cywilne

Zarządzanie kryzysowe


Zasady rekrutacji

Do składania wniosków o przyjęcie do naszego Liceum zapraszany absolwentów szkół podstawowych. Pierwszeństwo mają laureaci lub/i finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów ponad wojewódzkich i wojewódzkich konkursów przedmiotowych.

O przyjęciu kandydata do oddziału wybranego jako pierwszy decyduje lokata uzyskana na liście kandydatów do wybranego oddziału. W przypadku nieuzyskania wymaganej liczby punktów kandydat może być przyjęty do oddziału wybranego jako drugi, jeśli uzyskana liczba punktów zapewnia odpowiednią pozycję na liście.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmowani są kandydaci z potwierdzonymi ograniczeniami możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia.

Kalkulator punktów

Sprawdź orientacyjną liczbę punktów, które możesz uzyskać podczas rekrutacji do szkoły średniej.

Egzamin ósmoklasisty


 

 

Wynik[%]/OcenaPunkty

 

 

 

Wynik [%] lub jeśli zwolniony z egzaminu – ocena ze świadectwa

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej


Ocena Punkty

Konkursy


 

Punkty

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

Inne


 

Punkty


Suma uzyskanych punktów0

Punktacja rekrutacyjna

Suma punktów rekrutacyjnych przyznawanych za wyniki w nauce składa się z sumy wyników egzaminu ósmoklasisty otrzymanych za zadania egzaminacyjne z j. polskiego, matematyki i j. nowożytnego pomnożonych przez odpowiedni mnożnik, który dla j. polskiego oraz matematyki wynosi 0,35, a dla języka nowożytnego 0,30.Dla przykładu: dla ucznia, który otrzymał 100% z każdego z ww. przedmiotów, punktacja ta wynosi dla j. polskiego i matematyki 100×0,35×2=70 pkt; oraz dla j. nowożytnego 100×0,30=30 pkt, co daje sumę: 100 punktów.

Uczeń otrzymuje dodatkowe punkty zgodnie z tabelą nr 2. Dla przykładu: uczeń, który otrzymał oceny bardzo dobre z każdego z przedmiotów, czyli j. polski, matematyka oraz każdy z przedmiotów wskazanych przez szkołę, otrzymuje 68 punktów, czyli łączna punktacja za wyniki w nauce wynosi 168 punktów.

Tabela nr 2    Punkty za wyniki w nauce

Przedmioty Oceny Punktacja
Za oceny z j. polskiego, matematyki oraz dwóch wskazanych przez szkołę przedmiotów celujący 18
bardzo dobry 17
dobry 14
dostateczny 8
dopuszczający 2

Absolwentowi szkoły podstawowej zwolnionemu z obowiązku zdawania egzaminu ósmoklasisty przelicza się punkty z j. polskiego, matematyki oraz języka nowożytnego według tabeli numer 3.

Tabela nr 3

Oceny Punkty j. polski oraz matematyka Punkty j. nowożytny
celujący 35 30
bardzo dobry 30 25
dobry 25 20
dostateczny 15 10
dopuszczający 10 5

Oprócz punktów za wyniki w nauce szkoła nalicza punkty dodatkowe za osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły. Punkty są naliczane według zasad przedstawionych w tabeli nr 4.

Tabela nr 4                Punkty dodatkowe za osiągnięcia w zawodach, olimpiadach, etc.

Osiągnięcia Zakres Punkty
I. Zawody wiedzy – konkurs organizowany przez kuratorów oświaty:

 

 

 • Tytuł finalisty konkursu przedmiotowego;
 • Tytuł laureata konkursu przedmiotowego lub interdyscyplinarnego;
 • Tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego.
ponadwojewódzki
 • 10
 • 7
 • 5
II. Zawody Wiedzy – Konkurs organizowany przez kuratorów oświaty:

 

 

 • 2 lub więcej tytuły finalisty konkursu przedmiotowego;
 • 2 lub więcej tytuły laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego;
 • 2 lub więcej tytuły finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego;
 • Tytuł finalisty konkursu przedmiotowego;
 • Tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego;
 • Tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego.
wojewódzki
 • 10
 • 7
 • 5
 • 7
 • 5
 • 3
III. Zawody wiedzy 

 

 

 • Tytuł finalisty konkursu z przedmiotu objętego ramowym planem nauczania;
 • Tytuł laureata turnieju z przedmiotu nieobjętego ramowym planem nauczania;
 • Tytuł finalisty turnieju z przedmiotu nieobjętego ramowym planem nauczania;

 

międzynarodowy lub ogólnopolski
 • 10
 • 4
 • 3
IV. Zawody Wiedzy 

 

 

 • 2 lub więcej tytuły finalisty konkursu z przedmiotu objętego ramowym planem nauczania;
 • 2 lub więcej tytuły laureata turnieju z przedmiotu nieobjętego ramowym planem nauczania;
 • 2 lub więcej tytuły finalisty turnieju z przedmiotu nieobjętego ramowym planem nauczania;
 • Tytuł finalisty konkursu przedmiotu objętego ramowym planem nauczania;
 • Tytuł laureata turnieju z przedmiotu nieobjętego ramowym planem nauczania;
 • Tytuł finalisty turnieju z przedmiotu nieobjętego ramowym planem nauczania;

 

ponadwojewódzki lub wojewódzki
 • 10
 • 7
 • 5
 • 7
 • 3
 • 2
V. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy – organizowanych przez kuratorów oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły innych niż wymienione powyżej (artystyczne, sportowe) na szczeblu:

 

 

 • międzynarodowym
 • krajowym
 • wojewódzkim
 • powiatowym

UWAGA: w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno z wymienionych powyżej szczególnych osiągnięć tego samego szczebla i zakresu, przyznaje mu się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie w danych zawodach, przy czym maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia to 18 punktów.

 
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
VI. za osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, a w szczególności wolontariatu   3
VII. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem   7

ZAPRASZAMY

Wybierz Nas i zaprojektuj z Nami Swoją przyszłość!

Zacznij z Nami od września!

Masz  pytania? Zadzwoń! 46 831 81 66