Sekretariat

Pracownicy:

 1. Marzena Janczak
 2. Aleksandra Ciećwierska

Wniosek pobiera się w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej:

> >  Wniosek – legitymacja < <      > > Wniosek – świadectwo < <

PROCEDURA WYDAWANIA DUPLIKATÓW ŚWIADECTW SZKOLNYCH

w Liceum Ogólnokształcącym im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej

Na podstawie:

 • § 22 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 893 ze zm.).
 • Załącznika “Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” do ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015.783 ze zm.)
  1. W przypadku utraty oryginału świadectwa szkolnego osoba, która otrzymała dokument, może wystąpić  do szkoły, która wydała ten dokument, z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa, zgodnie z załącznikiem nr 1 do procedury.
 1. Wzór wniosku pobiera się w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły
  http://www.lopuszcza.edu.pl
 2. Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu, tj. 26 zł.
 3. Wpłat można dokonać w sekretariacie szkoły lub na rachunek bankowy Rady Rodziców: 02 9297 0005 0300 0316 2004 0001. Jeśli wpłata była dokonana na rachunek bankowy, do wniosku należy dołączyć dowód opłaty.
 4. Termin wykonania duplikatu – do 14 dni.
 5. Szkoła sporządza duplikat świadectwa na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania.
 6. Duplikat wydaje się na druku według wzoru obowiązującego w dniu wydania oryginału świadectwa lub na formularzu zgodnym z treścią oryginalnego dokumentu (jeżeli szkoła nie posiada odpowiedniego druku świadectwa) .
 7.  Duplikat świadectwa zawiera:
 • na pierwszej stronie u góry wyraz „Duplikat”,
 • dane zgodnie z dokumentacją pedagogiczną,
 • nazwiska i imiona osób, które oryginał podpisały lub stwierdzenie ich nieczytelności,
 • datę wystawienia duplikatu,
 • podpis dyrektora szkoły,
 • pieczęć urzędową.
 • na duplikacie nie umieszcza się fotografii absolwenta.
  1. Duplikat może zostać odebrany osobiście lub przez inne osoby posiadające pisemne upoważnienie po potwierdzeniu odbioru dokumentu własnoręcznym podpisem. Duplikat może zostać wysłany pod wskazany we wniosku adres listem poleconym.
  1.  Jeżeli złożony wniosek nie zawiera informacji niezbędnych do odszukania dokumentacji przebiegu nauczania, wnioskodawca zostaje zobowiązany do uzupełnienia wniosku telefonicznie lub pisemnie.
  2. Duplikat ma moc oryginału i może być wydany ponownie.
  3. W sprawach nieuregulowanych powyższą procedurą decyzje podejmuje dyrektor szkoły.

PROCEDURA WYDAWANIA DUPLIKATÓW LEGITYMACJI SZKOLNEJ

w Liceum Ogólnokształcącym im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej

Na podstawie:

 • § 22 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U.2014.893 ze zm.).
 • Załącznika “Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” do ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015.783 ze zm.)
 1. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej uczeń lub jego rodzice mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do procedury.
 2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do procedury, wniosek pobiera się w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej.
 3. Duplikat legitymacji szkolnej wydaje się z fotografią.
 4. Do wniosku należy dołączyć podpisane imieniem i nazwiskiem aktualne zdjęcie legitymacyjne.
 5. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu, tj. 9 zł.
 6. Wpłat można dokonać w sekretariacie szkoły lub na rachunek bankowy Rady Rodziców nr: 02 9297 0005 0300 0316 2004 0001. Jeśli wpłata była dokonana na rachunek bankowy, do wniosku należy dołączyć dowód opłaty skarbowej.
 7. Termin wykonania duplikatu legitymacji szkolnej – do 5 dni roboczych.
 8. Duplikat może zostać odebrany osobiście przez ucznia, jego rodzica/opiekuna prawnego lub przez inne osoby posiadające pisemne upoważnienie po potwierdzeniu odbioru dokumentu własnoręcznym podpisem. Duplikat może zostać wysłany pod wskazany we wniosku adres listem poleconym.
 9. Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie.
 10. W sprawach nieuregulowanych powyższą procedurą decyzje podejmuje dyrektor szkoły.