Szkoła Promująca Zdrowie

Działania Szkoły Promującej Zdrowie

Dnia 9 marca 2015 r. nasze Liceum zostało wpisane na listę Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Od dnia 24.02.2014 r. nasze liceum zostało wpisane na listę szkół kandydujących do Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Okres kandydowania trwał 1 rok. Zadania główne, które w roku kandydowania zrealizowaliśmy:

  Kształtowanie nawyków prozdrowotnych:

          – poprawa nawyków żywieniowych;

          – edukacja proekologiczna.

Działania zrealizowane w ramach Szkoły Promującej Zdrowie w roku kandydowania:

11 marca 2014 -uczniowie przeprowadzili  akcję sprzątania lasu we współpracy z Nadleśnictwem Radziwiłłów.

17 marca 2014 – odbyła się w naszej szkole I Akcja Krwiodawstwa we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.

28 marca 2014 – ,, Sadzimy swój kawałek lasu” – akcja proekologiczna zorganizowana we współpracy z Nadleśnictwem Radziwiłłów.

Pierwsza pomoc. Dnia 25 września uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w pokazie pierwszej pomocy. Pokaz poprowadził  Ratownik Akademii Medycznej M. Matusiak.

2015.03.16 – II Akcja Krwiodawstwa w naszej szkole.

2015.04.10 Bierzemy udział w akcji ,,Sadzimy swój kawałek lasu na 70-lecie RDLP w Łodzi” organizowanej przez Nadleśnictwo Radziwiłłów.

 

Sprawozdanie z rocznego okresu kandydowania.

 1. Opis stopnia akceptacji środowiska szkolnego dla idei Szkół Promujących Zdrowie w tym stopnia świadomości i zaangażowania Rady Pedagogicznej oraz rodziców w tworzenie Szkoły Promującej Zdrowie.

Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej od lat realizuje  działania promujące zdrowie.

Działania te,  wynikają z misji i wizji szkoły.  Zawarte są w dokumentach szkolnych: Statucie Liceum Ogólnokształcącego im. Czesława Tańskiego, Szkolnym Programie Wychowawczym, Programie Profilaktyki.

Nauczyciele wychowania fizycznego, w listopadzie 2013 roku, wzięli udział w szkoleniu „Rola i zadania szkolnego koordynatora Szkoły Promującej Zdrowie”. Wiadomości tam zdobyte przekazali Radzie Pedagogicznej, uczniom, rodzicom i pracownikom niepedagogicznym szkoły. Cała społeczność szkolna – 100% – zaakceptowała słuszność koncepcji Szkoły Promującej Zdrowie i wyraziła gotowość do wdrażania jej w praktyce,  co potwierdza Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 14.02.2014 r.

Od 24 lutego 2014 roku jesteśmy w rocznym okresie kandydowania i ubiegamy się o włączenie do Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

W szkole został powołany  zespół ds. promocji zdrowia. Zespół, po przeprowadzonej diagnozie, opracował plan działań na okres kandydowania.

Zespół wzbogaca swoją wiedzę i umiejętności poprzez poszukiwanie wiadomości z zakresu edukacji zdrowotnej w różnych źródłach, planuje szkolenia, akcje prozdrowotne, sympozja oraz kontaktuje się z  instytucjami, które te działania wspierają i promują.

Treści z zakresu edukacji zdrowotnej są włączone do realizacji z wielu przedmiotów:

 • przyroda/biologia
 • chemia
 • wychowanie do życia w rodzinie
 • wychowanie fizyczne
 • nauki o zdrowiu

Zagadnienia dotyczące zdrowia są również przekazywane uczniom w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy klasowego.

Ze względu na duże zainteresowanie uczniów tematyką zdrowia, powstała w naszej szkole od września, roku szkolnego 2014/2015, klasa nauk o zdrowiu. Klasa ma autorski program nauczania, a zajęcia nauk o zdrowiu w wymiarze 1 godz. tygodniowo prowadzi dyplomowana pielęgniarka.

 1. Przedstawienie wyników diagnozy, wskazanie i opis problemu priorytetowego oraz plan działań.
 2. Problem priorytetowy
  Niska świadomość prozdrowotna uczniów.

Opis problemu

45% uczniów chciałoby poszerzyć swoją wiedzę o zdrowym stylu życia;

68% uczniów dużo czasu wolnego (około 80%) spędza przed komputerem i z telefonem , zbyt mało czasu poświęca na aktywność fizyczną;

31% uczniów zetknęło się z substancjami psychoaktywnymi.

 

Uzasadnienie wyboru problemu

Na podstawie analizy sytuacji w szkole (ankiety) wywnioskowałyśmy:

               świadomość prozdrowotna uczniów jest niska;

 • uczniowie chcieliby pogłębić swoją wiedzę dotyczącą zdrowego odżywiania;
 • uczniowie zbyt dużo wolnego czasu spędzają przy komputerze;
 • uczniowie mało czasu poświęcają na aktywność fizyczną;
 • uczniowie zetknęli się z uzależnieniami.

 

 1. Przyczyny istnienia problemu

Mała świadomość prozdrowotna uczniów ( uczniowie nie przywiązują wagi do jakości, ilości oraz określonych godzin spożywanych posiłków). Mała wiedza dotycząca zdrowego stylu życia wyniesiona z domu, ze szkoły oraz mało lekcji biologii w liceum.

Spędzaniu czasu wolnego przez uczniów przy komputerze sprzyja dostępność Internetu i  olbrzymia popularność portali społecznościowych. Uczniowie nie mają nawyku spędzania czasu wolnego aktywnie na świeżym powietrzu.

31% uczniów ma kontakt z substancjami psychoaktywnymi. U części uczniów jest to kontakt bezpośredni, a część uczniów styka się z tym problemem pośrednio poprzez uzależnienie w rodzinie.

Podatność uczniów na uzależnienie (alkohol, papierosy, środki odurzające) spowodowana jest małą odpornością na stres, nieumiejętnością rozwiązywania konfliktów, brakiem wsparcia w rodzinie, chęcią zaimponowania innym i przynależnością do grupy.

 

 1. Rozwiązania dla usunięcia przyczyny problemu

– warsztaty dotyczące zdrowego odżywiania

– pogadanki na godzinach wychowawczych dotyczące zdrowego stylu życia

– spotkania z pielęgniarką szkolną dotyczące zdrowego odżywiania

– konkurs na najlepszą sałatkę

– zaangażowanie  uczniów w działania proekologiczne

– zainteresowanie uczniów wolontariatem

– zainteresowanie uczniów formami ćwiczeń z wykorzystaniem terenu leśnego

– udział w programie profilaktycznym

– indywidualne rozmowy z psychologiem szkolnym

– udział w zajęciach integracyjnych

– włączenie rodziców w działania szkoły

 1. Przedstawienie wyników diagnozy, wskazanie i opis problemu priorytetowego oraz plan działań.
 2. Problem priorytetowy
  Niska świadomość prozdrowotna uczniów.

Opis problemu

45% uczniów chciałoby poszerzyć swoją wiedzę o zdrowym stylu życia;

68% uczniów dużo czasu wolnego (około 80%) spędza przed komputerem i z telefonem , zbyt mało czasu poświęca na aktywność fizyczną;

31% uczniów zetknęło się z substancjami psychoaktywnymi.

 

Uzasadnienie wyboru problemu

Na podstawie analizy sytuacji w szkole (ankiety) wywnioskowałyśmy:

               świadomość prozdrowotna uczniów jest niska;

 • uczniowie chcieliby pogłębić swoją wiedzę dotyczącą zdrowego odżywiania;
 • uczniowie zbyt dużo wolnego czasu spędzają przy komputerze;
 • uczniowie mało czasu poświęcają na aktywność fizyczną;
 • uczniowie zetknęli się z uzależnieniami.

 

 1. Przyczyny istnienia problemu

Mała świadomość prozdrowotna uczniów ( uczniowie nie przywiązują wagi do jakości, ilości oraz określonych godzin spożywanych posiłków). Mała wiedza dotycząca zdrowego stylu życia wyniesiona z domu, ze szkoły oraz mało lekcji biologii w liceum.

 

Spędzaniu czasu wolnego przez uczniów przy komputerze sprzyja dostępność Internetu i  olbrzymia popularność portali społecznościowych. Uczniowie nie mają nawyku spędzania czasu wolnego aktywnie na świeżym powietrzu.

 

31% uczniów ma kontakt z substancjami psychoaktywnymi. U części uczniów jest to kontakt bezpośredni, a część uczniów styka się z tym problemem pośrednio poprzez uzależnienie w rodzinie.

Podatność uczniów na uzależnienie (alkohol, papierosy, środki odurzające) spowodowana jest małą odpornością na stres, nieumiejętnością rozwiązywania konfliktów, brakiem wsparcia w rodzinie, chęcią zaimponowania innym i przynależnością do grupy.

 

 1. Rozwiązania dla usunięcia przyczyny problemu

– warsztaty dotyczące zdrowego odżywiania

– pogadanki na godzinach wychowawczych dotyczące zdrowego stylu życia

– spotkania z pielęgniarką szkolną dotyczące zdrowego odżywiania

– konkurs na najlepszą sałatkę

– zaangażowanie  uczniów w działania proekologiczne

– zainteresowanie uczniów wolontariatem

– zainteresowanie uczniów formami ćwiczeń z wykorzystaniem terenu leśnego

– udział w programie profilaktycznym

– indywidualne rozmowy z psychologiem szkolnym

– udział w zajęciach integracyjnych

– włączenie rodziców w działania szkoły

Plan działań.

CEL:  ZWIĘKSZENIE ŚWIADOMOŚCI PROZDROWOTNEJ UCZNIÓW

Kryterium sukcesu: 1. 50% uczniów pogłębiło swoją wiedzę na temat zdrowego odżywiania

 1. 30% uczniów zainteresowało się aktywnymi formami spędzania czasu wolnego lub zaangażowało się w wolontariat
 2.          3. 90% uczniów wzięło udział w programie profilaktyki  uzależnień

Sposób sprawdzenia czy osiągnięto cel (sukces): Co wskaże? Wyniki ankiety, wyniki obserwacji, wnioski z rozmowy z uczniami.

Jak sprawdzimy? Ankieta, obserwacja, rozmowy z uczniami.

Kto i kiedy sprawdzi? Zespół ds. promocji zdrowia w lutym 2015 roku.

Zadanie  

Kryterium sukcesu

 

Formy

realizacji, terminy

 

Wykonawcy

 

Środki

 

Monitorowanie termin, osoba

Sposób sprawdzenia wykonania zadań

 

Co wskaże? Jak sprawdzimy? Kto i kiedy sprawdzi?

 

Ad. 1

warsztaty z dietetykiem,

rozmowy z pielęgniarką szkolną,

lekcje wychowawcze

 

 

50% uczniów pogłębiło swoją wiedzę na temat zdrowego odżywiania

 

warsztaty raz w roku,

spotkania w grupie klasowej

 

dietetyk,

pielęgniarka szkolna, wychowawcy

 

Rzutnik,

papier, mazaki

 

koordynatorzy SPZ, pielęgniarka szkolna, wychowawcy

 

Ilość spotkań,

liczba zajęć, liczba uczestników

 

lista obecności, dokumentacja

 

koordynatorzy Szkoły Promującej Zdrowie

Ad.2

udział w działaniach proekologicznych,

wolontariat,

organizacja zajęć rekreacyjnych  pozalekcyjnych,

zajęcia na godzinach wychowawczych

 

 

30% uczniów zainteresowało się aktywnymi formami spędzania czasu wolnego lub zaangażowało się w wolontariat

 

działania proekologiczne,

zajęcia w wolontariacie, zajęcia rekreacyjne, spotkania w grupie klasowej

 

nauczyciele wychowania fizycznego, wychowawcy

 

przybory sportowe,

 

koordynatorzy SPZ, wychowawcy

 

liczba osób, liczba zajęć,

ilość uczestników

 

lista obecności, dokumentacja, obserwacja

 

koordynatorzy Szkoły Promującej Zdrowie

Ad.3

udział w programie profilaktycznym,

zajęcia na godzinach wychowawczych, indywidualne rozmowy z psychologiem szkolnym

 

 

90% uczniów wzięło udział w programie profilaktyki  uzależnień

 

zajęcia na godzinach wychowawczych, indywidualne rozmowy uczniów z psychologiem szkolnym

 

wychowawcy, psycholog szkolny

 

mazaki, papier

 

wychowawcy, psycholog szkolny

 

liczba spotkań, liczba uczestników,

 

lista obecności, dokumentacja, obserwacja

 

koordynatorzy Szkoły Promującej Zdrowie

 

 1. Opis realizacji podejmowanych działań oraz ich ewaluacja w zakresie zdiagnozowanych problemów.

 

CEL:  ZWIĘKSZENIE ŚWIADOMOŚCI PROZDROWOTNEJ UCZNIÓW

Kryterium sukcesu: 1. 50% uczniów pogłębiło swoją wiedzę na temat zdrowego odżywiania

 1. 30% uczniów zainteresowało się aktywnymi formami spędzania czasu wolnego lub zaangażowało się w wolontariat
 2.          3. 90% uczniów wzięło udział w programie profilaktyki  uzależnień

 

 

Zadanie

 

Kryterium sukcesu

 

Formy

realizacji, terminy

 

Opis realizacji podejmowanych działań

 

Ewaluacja podejmowanych działań

Ad. 1

warsztaty z dietetykiem,

rozmowy z pielęgniarką szkolną,

lekcje wychowawcze, wprowadzenie zmian w asortymencie sklepiku szkolnego, stworzenie świetlicy szkolnej

 

50% uczniów pogłębiło swoją wiedzę na temat zdrowego odżywiania

 

 

 

Cykl spotkań z  dietetykiem – 20.05.2014

26.05.2014

09.06.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazetki na korytarzach szkol. 05.20014

 

 

Spotkania w grupie klasowej

05 -06.2014

 

 

 

Degustacja sałatek 17.06.2014

 

 

Spotkania indywidualne z pielęgniarką szko.

Zmiana asortymentu w sklepiku szkolnym 03.2014

 

Otwarcie kawiarenki szkolnej 23.05.2014

 

Miesiące maj i czerwiec  2014 zostały ogłoszone miesiącami zdrowego odżywiania.

W ramach zaplanowanych działań odbyły się w klasach drugich spotkania z dietetykiem. Cykl trzech spotkań prowadził trener ds. żywienia. Tematyką  pierwszego spotkania była zbilansowana dieta, zasady zdrowego odżywiania, bulimia i anoreksja, pułapki producentów żywności oraz została przeprowadzona  ankieta dotycząca zdrowego odżywiania.

 Podczas drugiego spotkania przeprowadzany był indywidualny pomiar składu ciała ( wiek, rozwój fizyczny, BMI, % tłuszczu w ciele, % wody w ciele, wiek metaboliczny, tłuszcz trzewny, masa kości, masa mięśni, budowa ciała ).

Spotkanie trzecie dotyczyło analizy indywidualnych pomiarów składu ciała oraz omówione zostały ankiety  dotyczące zdrowego odżywiania.

Cykl spotkań z dietetykiem będzie odbywał się co roku w klasach drugich.

 

Na korytarzach szkolnych (parter i I piętro) powstały gazetki, na których umieszczono najważniejsze informacje dotyczące zdrowego odżywiania: zasady zdrowego żywienia, talerz zdrowia, zdjęcia z akcji prozdrowotnych odbywających się w szkole.

Wychowawcy na godzinach wychowawczych , w oparciu o broszurę „ Co każdy rodzic wiedzieć powinien o żywieniu i aktywności fizycznej?’’ z programu   Rodzino! Trzymaj formę, poprowadzili lekcje  o tematyce zdrowego odżywiania:

 1. Zasady zdrowego żywienia.
 2. Znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia.

Podsumowaniem miesięcy zdrowego odżywiania było przygotowanie przez uczniów cennych dla zdrowia sałatek i ich degustacja .  Degustacja odbyła się dnia 17 czerwca 2014 roku na sali gimnastycznej. Po degustacji cała społeczność szkolna odtańczyła belgijkę – taniec szkolny.

Uczniowie indywidualnie zawsze mogli skorzystać z porad pielęgniarki szkolnej dotyczących zdrowego odżywiania.

 

Od marca 2014 roku został zmieniony asortyment w sklepiku szkolnym: zrezygnowaliśmy z wysokosłodzonych napoi gazowanych – zastąpiliśmy je wodą oraz wprowadziliśmy do oferty sprzedaży bułki śniadaniowe z wędliną, jajkiem lub żółtym serem i warzywami.

Od kwietnia 2014 roku zaczęliśmy prace związane z przystosowaniem holu (starego wejścia do szkoły ) do pełnienia funkcji kawiarenki szkolnej. Hol został wyposażony w miejsce do parzenia herbaty, wygodne kanapy, fotele oraz stoliki. Młodzież może tam spędzać czas w domowej atmosferze oczekując na autobus, podczas przerw  lub gdy uczniowie udzielają sobie lekcji koleżeńskich. Uroczyste otwarcie kawiarenki , na które przybyli uczniowie, rodzice i nauczyciele odbyło się dnia 23.05.2014r. o godz.18.00.

 

Po przeprowadzeniu działań mających na celu dostarczenie uczniom wiedzy, na temat zdrowego odżywiania stwierdzono, że 63% uczniów dostrzega znaczenie zdrowego odżywiania  i aktywności fizycznej dla zachowania zdrowia.

Z rozmów z uczniami wynika, że w rodzinach wzrosło zainteresowanie zdrowym stylem życia tj. zdrowym odżywianiem i podejmowaniem form aktywnego wypoczynku. Cała społeczność szkolna popiera zmiany wprowadzone do asortymentu sklepiku szkolnego. Większość uczniów zrezygnowała z picia napojów wysokosłodzonych na rzecz wody. Uczniowie kupują w sklepiku pożywne kanapki zamiast słodkich bułek. Uczniowie cieszą się nową  kawiarenką szkolną, w której mogą sobie zrobić herbatę.

Ad.2

udział w działaniach proekologicznych, sportowych,

wolontariat,

organizacja zajęć rekreacyjnych, integracyjnych, pozalekcyjnych,

zajęcia na godzinach wychowawczych

 

30% uczniów zainteresowało się aktywnymi formami spędzania czasu wolnego lub zaangażowało się w wolontariat

 

 

 

Sprzątanie lasu  11.03.2014

 

 

 

„Sprzątanie Świata” 19.09.2014

Apel proekologiczny 13.03.2014

 

 

 

Sadzenie lasu

28.03.2014

 

 

 

Zajęcia ekologiczne na godzinach wychowawczych

Marzec 2014

 

Marzec 2014

 

 

 

 

Wolontariat na pikniku MRIES

29.06.2014

 

 

Wolontariat na VIII

Anglojęzycznym Festiwalu Humoru

15.01.2015

 

 

Zajęcia nordic

walking

od 5.04.2014 do 28.06.2014

 

 

 

 

Nordic walking z leśnikami

23.05.2014

 

 

Rajdy rowerowe:

szkolny rajd 02.06.2014

 

 

rajd z MRIES 07.06.2014

 

 

 

rajd z Nadleśnictwem

14.06.2014

 

 

 

Zajęcia terenowe

24.06.2014

 

 

 

 

 

Zajęcia integracyjne

10.10.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turniej piłki siatkowej chłopców 15.10.2014

 

Udział uczniów w zawodach sportowych

Cały rok szkolny.

 

 

 

 

 

Rok szkolny 2013/2014

 

 

 

Rok szkolny

2014/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

Turniej w MOAS w Studzieńcu „Jestem kibicem przez duże K”

30.05.2014

Gazetki na korytarzach szkol. Cały rok.

 

Marzec został ogłoszony miesiącem świadomości proekologicznej.

Uczniowie z nauczycielami, we współpracy z Nadleśnictwem Radziwiłłów, zorganizowali akcję sprzątania Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. W akcji wzięły udział trzy klasy: Ia, IIa, IIm. Nadleśnictwo dostarczyło worki, rękawiczki oraz zapewniło odbiór i transport śmieci.

Uczniowie naszej szkoły sprzątali las w ramach Ogólnopolskiej Akcji „Sprzątanie Świata”. W akcję włączyli się uczniowie klas pierwszych i drugich.

Pani dyrektor zorganizowała apel na którym przedstawiła korzyści płynące z lasu, podziękowała uczniom, którzy sprzątali las, zwróciła się z apelem do społeczności szkolnej aby szanowali pracę kolegów, koleżanek i nauczycieli i nie śmiecili w lesie. Podkreśliła, że las jest naszym wspólnym dobrem i wszyscy musimy się o niego troszczyć.

Uczniowie, nauczyciele i rodzice wzięli udział w akcji organizowanej przez Nadleśnictwo Radziwiłłów „ Sadzimy swój kawałek lasu”. W akcji wzięło udział 24 uczniów klas ogólnych, 2 nauczycieli i 3 rodziców. Sadziliśmy sadzonki sosny i jarzębiny na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.

Wychowawcy na godzinach wychowawczych poprowadzili pogadanki z młodzieżą na tematy:

 • Co nam daje las?
 • Troska o przyrodę obowiązkiem świadomego człowieka.
 • Wypalanie traw – zagrożenia ekologiczne.

Na lekcjach wychowania fizycznego nauczyciele w ramach edukacji zdrowotnej przekazali młodzieży informacje dotyczące związku między zdrowiem a środowiskiem oraz co mogę zrobić aby tworzyć środowisko sprzyjające zdrowiu.

 

We współpracy z Mariańskim Ruchem Inicjatyw Ekonomiczno – Społecznych  w Puszczy Mariańskiej uczniowie w ramach wolontariatu pomogli w organizacji II Pikniku Organizacji Pozarządowych „ Czerwcowa Skarbnica Inicjatyw”.  

 

Od ośmiu lat jesteśmy organizatorami  ogólnopolskiego „Anglojęzycznego Festiwalu Humoru” który odbywa się pod patronatem MKO i MEN. Rokrocznie młodzież włącza się w ramach wolontariatu w działania mające na celu jak najlepsze przygotowanie i przeprowadzenie tej imprezy. W tym roku gościliśmy na festiwalu 24 szkoły.  W wolontariat włączyło się 18 uczniów i 5 absolwentów szkoły.

 

Od kwietnia 2014 roku zorganizowane zostały, dla uczniów i ich rodzin oraz mieszkańców gminy Puszcza Mariańska bezpłatne  zajęcia nordic walking. Zajęcia odbywały się w każdą sobotę w godzinach 11.00-12.00 i były prowadzone przez instruktora – nauczyciela wychowania fizycznego naszej szkoły. W zajęciach średnio brało udział od  6 do 14 osób. Zajęcia zakończyły się z końcem roku szkolnego.

 

Uczniowie i  nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w akcji zorganizowanej przez Nadleśnictwo Radziwiłłów „9 i więcej – biegaj, spaceruj z leśnikami.”  Z leśnikami spacerowało 17 uczniów z klasy Ia i IIa , 2 nauczycieli i 2 rodziców.

 

Uczniowie wzięli udział w rajdach rowerowych organizowanych na terenie naszej gminy. Pierwszy rajd był organizowany przez naszą szkołę  z okazji Dnia Dziecka, trasa rajdu liczyła 28 kilometrów. W rajdzie wzięło udział 46 uczniów i 8 nauczycieli i pracowników szkoły.

Drugi rajd organizowany był w sobotę przez MRIES z Puszczy Mariańskiej. Trasa rajdu wynosiła 35 kilometrów. W rajdzie wzięło udział 7 uczniów ( w tym 3 z rodzinami )

 i 5 pracowników szkoły ( 3 nauczycieli i 2 pracowników niepedagogicznych).

Rokrocznie bierzemy udział w rajdach rowerowych organizowanych przez Nadleśnictwo Radziwiłłów. Trasa czerwcowego rajdu liczyła 32 kilometry. W rajdzie wzięło udział 7 uczniów ( w tym 3 z rodzinami) 2 nauczycieli i 1 pracownik niepedagogiczny szkoły.

 

We wtorek, w ostatnim tygodniu nauki szkolnej,  uczniowie wzięli udział w zajęciach ekologiczno – prozdrowotnych. Wycieczka odbywała się trasami rezerwatu Puszcza Mariańska. W 7 kilometrowej wycieczce zakończonej wspólnym ogniskiem w Nadleśnictwie Radziwiłłów  wzięło udział 16 uczniów i 2 nauczycieli.

 

O godzinie 17.00 w piątek zorganizowane zostały, w ramach projektu „Szkoła Współpracy”,  podchody integracyjne, w których wzięli udział rodzice, uczniowie i pracownicy szkoły razem około 78 osób. Zostaliśmy podzieleni na 5 grup. Trasa podchodów liczyła 7 kilometrów drogami leśnymi  – Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. W trakcie marszu wykonywane były dodatkowe zadania sprawnościowe np. rzut granatem do celu, strzelanie, sprawdzenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy, rozpalanie ogniska krzesiwem, przejście po linie, ciągnięcie samochodu terenowego itp.  Integracja zakończyła się wspólnym ogniskiem z kiełbaskami.  

 

W październiku nauczyciele wychowania fizycznego zorganizowali I Turniej Piłki Siatkowej Chłopców o Puchar Dyrektora Szkoły. W turnieju wzięły udział 4 drużyny z terenu naszego powiatu. Uczniowie naszej szkoły zdobyli I miejsce.

 

Uczniowie naszej szkoły biorą rokrocznie udział w powiatowych zawodach szkół ponadgimnazjalnych, w zawodach LZS w biegach przełajowych w Osuchowie, w turniejach międzyszkolnych, umawiają się na mecze sparingowe. Po każdym sukcesie uczniów,   nauczyciele wychowania fizycznego podczas apeli szkolnych prezentują najlepszych uczniów i ich sukcesy oraz zachęcają innych uczniów do podjęcia aktywności fizycznej.

Nasze sukcesy w zawodach powiatowych:

I miejsce dziewcząt w piłce nożnej  na zawodach międzypowiatowych dziewczyny zajęły III miejsce

II miejsce dziewcząt w piłce siatkowej

III miejsce dziewcząt w piłce ręcznej

III miejsce chłopców w piłce koszykowej

I miejsce drużynowo w biegach przełajowych;

 3 osoby zakwalifikowały się do zawodów międzypowiatowych w Kamionie. W. Pociech zdobyła II miejsce, IV był K.Niemojewski.

I miejsce dziewcząt w piłce ręcznej

II miejsce dziewcząt w piłce siatkowej

II  miejsce chłopców w piłce siatkowej

II miejsce chłopców w halowej piłce nożnej

III miejsce chłopców w  piłce koszykowej

Od kilku lat w jesiennych i wiosennych biegach przełajowych Zrzeszenia LZS w Osuchowie zdobywamy I miejsce drużynowo.

Chłopcy naszej szkoły,  zajęli II miejsce w turnieju w piłce nożnej, organizowanym przez Młodzieżowy Ośrodek Adaptacji Społecznej w Studzieńcu pod hasłem „Jestem kibicem przez duże K”. W turnieju wzięło udział siedem drużyn.

Na dolnym korytarzu szkolnym, w części sportowej szkoły aktualizowane są gazetki ze zdjęciami z ważnych wydarzeń sportowych, w których biorą udział nasi uczniowie oraz inne informacje sportowe na gazetce informacyjnej np.: testy sprawności fizycznej, informacje prozdrowotne.

 

35% uczniów zainteresowało się aktywnymi formami spędzania czasu wolnego lub zaangażowało się w wolontariat.

Aby odciągnąć uczniów od komputera, telefonu, w mniejszym stopniu od telewizora postanowiliśmy skierować uwagę uczniów na walory i problemy  naszego położenia – jesteśmy częścią Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Uczniowie bardzo chętnie wzięli udział w zaproponowanych przez nas działaniach proekologicznych, okazali się przy tym bardzo dojrzali i odpowiedzialni. Uczniowie zaczęli doceniać walory lasu i korzystać z możliwości rekreacyjnych jakie oferuje. Zajęcia przyczyniły się również do lepszego poznania regionu i środowiska naturalnego. Uczniowie chętnie włączali się w pozalekcyjne rekreacyjne formy aktywności fizycznej ( nordic walking, rajdy rowerowe, zajęcia integracyjne). Chętnie uczestniczyli również w pozalekcyjnych zajęciach sportowych trenując przed zawodami.  Dodatkowe zajęcia sportowe przyczyniły się do podniesienia sprawności fizycznej i wydolności naszych uczniów.

Z wywiadu z uczniami okazało się że podjęte przez nas działania zaowocowały tym, że uczniowie po powrocie ze szkoły zaczęli korzystać z aktywności fizycznej proponowanej przez różne ośrodki sportowe w miejscu ich zamieszkania. Jeden z uczniów został nawet trenerem piłki siatkowej i rozpoczął szkolenia na AWF w Warszawie. Kilkoro uczniów rozpoczęło systematyczne treningi biegowe. Wśród dziewcząt największą popularnością cieszy się nordic  walking. Uczniowie swoje nawyki próbują przekazać  swoim bliskim.

Młodzież odczuwa potrzebę aktywnego spędzania czasu wolnego, wie jakie korzyści dla młodego organizmu niosą ze sobą sport i rekreacja, zna skutki wynikające z braku odpowiedniej dawki ruchu.

Ad.3

udział w programie profilaktycznym,

zajęcia na godzinach wychowawczych, indywidualne rozmowy z psychologiem szkolnym

 

90% uczniów wzięło udział w programie profilaktyki  uzależnień

 

Zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień na godzinach wychowawczych

listopad – grudzień 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Światowy Dzień Walki z AIDS 1.12.2014

 

 

 

 

 

 

 

Indywidualne rozmowy uczniów z psychologiem szkolnym

 

Uczniowie całej szkoły wzięli udział w programie edukacyjnym „Ars, czyli jak dbać o miłość?”. Program był częścią Projektu pt. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.” Program realizowany był przez wychowawców na godzinach wychowawczych. Celem programu było wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności zmniejszające ryzyko utraty zdrowia i życia ich samych oraz ich potomków, zwłaszcza spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych. Po zakończeniu cyklu 3-4 godzin lekcyjnych uczniowie otrzymali broszury zawierające najważniejsze informacje Programu.  Również rodzice na zebraniach z rodzicami zostali poinformowani o najważniejszych założeniach programu oraz otrzymali ulotki informacyjne. W ulotkach znalazły się informacje dotyczące samego programu jak również wskazówki dla rodziców jak  mogą pomóc dziecku zagrożonemu uzależnieniem.

 

Z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS, uczniowie klas pierwszych, wzięli udział w spotkaniu z pracownikiem  Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Żyrardowie. Prowadząca przedstawiła przesłanie tegorocznego dnia, fakty i mity mające na celu uświadomienie uczniom różnych  sytuacji niosących ryzyko zarażenia wirusem HIV. Poruszony został temat uzależnienia – co to jest i dlaczego jest groźne? Uczniowie otrzymali ulotki „Biorąc nie jesteś sobą.”

 

Psycholog szkolny również dba o wolność uczniów od uzależnień (rozmowy indywidualne, kierowanie na terapię, udział w akcji wykrywania narkotyków przez psy służby celnej, interwencyjne wzywanie policji w celu sprawdzenia trzeźwości ucznia w uzasadnionych przypadkach, spotkania z rodzicami). Rozwija w uczniach umiejętność radzenia sobie ze stresem  (rozmowy indywidualne, spotkania z rodzicami, rady szkoleniowe dla nauczycieli, gazetki zawierające treści psychoedukacyjne).

Psycholog szkolny propaguje wśród uczniów postawę copingową (coping – dawanie sobie rady w życiu) poprzez rozmowy indywidualne, treningi pewności siebie.

 

93 % uczniów wzięło udział w zaplanowanych działaniach. Uczniowie uzyskali wiedzę na temat negatywnego wpływu substancji psychoaktywnych na organizm. Dowiedzieli się jak radzić sobie w sytuacjach stresowych i jak rozwiązywać problemy. Mieli możliwość wzmocnienia poczucia własnej wartości.  Podczas warsztatów kształtowali postawę asertywnego odmawiania. Jeden uczeń został przez psychologa skierowany na terapię specjalistyczną.

Ad.4

Inne działania prozdrowotne odbywające się w szkole

 

10 % uczniów wzięło udział w

I akcji krwiodawstwa w naszej szkole

 

 

 

 

 

 

 

 

90% uczniów wzięło udział w ogólnopolskiej VII edycji kampanii „Mam haka na raka.”

 

 

 

 

 

 

 

90% uczniów klas pierwszych wzięło udział w pokazie pierwszej pomocy przedmedycznej

 

I akcja krwiodawstwa w naszej szkole

17.03.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII edycja kampanii „Mam haka na raka.”

10.04.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokaz pierwszej pomocy

09.04.2014

 

 

 

 

 

Pokaz pierwszej pomocy 25.09.2014

 

 

Pierwsza akcja krwiodawstwa w naszej szkle, pod hasłem „Twoja krew, moje życie” odbyła się dzięki współpracy z NZOZ „Szkol- Med.” W akcji wzięli udział uczniowie, nauczyciele, mieszkańcy gminy,  w tym strażacy OSP w Puszczy Mariańskiej. Każdy chętny oddał 450 ml krwi, razem zebrano kilkanaście litrów krwi. Akcję przeprowadzili pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. Pełnoletni uczniowie z radością włączyli się do akcji, w której honorowi dawcy krwi ratują życie ludzkie.

Akcja krwiodawstwa będzie odbywała się w naszej szkole rokrocznie.  II akcja krwiodawstwa jest zaplanowana na 16.03.2015.

 

W ramach VII edycji  kampanii „Mam haka na raka” odbyło się w naszej szkole sympozjum profilaktyczne poświęcone chłoniakowi. Uczniowie dowiedzieli się że, transplantacja szpiku kostnego lub komórek macierzystych krwi  jest coraz częściej stosowaną metodą leczenia chorób, które do niedawna uważano za nieuleczalne czyli białaczek i chłoniaków. Oddanie szpiku nie zagraża zdrowiu, bo szpik szybko się regeneruje. Dlatego jest konieczność poszukiwania jak największej liczby dawców szpiku – osób w wieku 18- 40 lat. Uczniowie zostali zapoznani z procedurami pobierania i przeszczepiania szpiku. Otrzymali ulotki z informacjami dla dawców szpiku.

 

86 uczniów klas pierwszych wzięło udział w pokazie udzielania pierwszej pomocy. Pokaz prowadził student Wydziału Ratownictwa Uniwersytetu Medycznego  z Warszawy – absolwent naszej szkoły,  na sali gimnastycznej naszego liceum. Student omówił zasady postępowania przy krwotokach, w przypadkach złamań, oparzeń, odmrożeń jak również omówił zasady udzielania pomocy osobom nieprzytomnym.

 72 uczniów trzech klas pierwszych wzięło udział w pokazie udzielania pierwszej pomocy. Pokaz prowadził student Wydziału Ratownictwa Uniwersytetu Medycznego z Warszawy,  na sali gimnastycznej naszego liceum. Student przedstawił zasady pierwszej pomocy oraz przeprowadził zajęcia praktyczne.

 

 

Uczniowie mieli możliwość pokonania strachu związanego z oddawaniem krwi oraz kształtowali postawę bezinteresownej pomocy innym. Wszyscy uczestnicy przed pobraniem krwi mieli badaną morfologię. Osobom, których wyniki odbiegały od normy zaproponowano kontakt ze specjalistą.

 

 

 

 

Uczniowie uzyskali wiedzę na temat chłoniaków i białaczek, dowiedzieli się również jak leczy się te nowotwory. Uczniowie zostali zapoznani z procedurami pobierania i przeszczepiania szpiku.

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie zapoznali się z procedurami udzielania pierwszej pomocy. Przećwiczyli umiejętności sztucznego oddychania na fantomach. Uzyskane wiadomości, pozwolą uczniom poczuć się pewnie, w sytuacji zagrożenia czyjegoś zdrowia lub życia.

 

 

 

Jesteśmy w Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie 

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

Szkolny Koordynator d.s. Promocji  Zdrowia: 

Edyta Drązikowska -nauczyciel wychowania fizycznego

Członkowie zespołu d.s. Promocji Zdrowia:

Violetta Antoszewska – nauczyciel wychowania fizycznego

Monika Krawczyk – szkolna pielęgniarka

Justyna Stępniewska-Górka – psycholog szkolny

Anna Traut – Seliga – nauczyciel biologii

Paulina Tkacz – nauczyciel nauk o zdrowiu

Działania Szkoły Promującej Zdrowie w roku szkolnym 2015/2016

 1. III Akcja Krwiodawstwa.

6 kwietnia po raz trzeci w naszej szkole została przeprowadzona, we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, akcja krwiodawstwa. Krew oddawało 28 osób. Razem zebraliśmy 11,2 litra krwi. Dziękujemy

2. Szkolne koło LOP

W dniu 18 lutego odbyła się w Szkole oficjalna inauguracja działalności Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody. w ramach tej uroczystości Prezes Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Skierniewicach Pani Iwona Leśniewicz wręczyła uczniom legitymacje LOP i przekazała publikacje do podręcznej biblioteczki przyrodniczej. Pani Prezes towarzyszyła p. Krystyna Zbierska, pracownik LOP w Skierniewicach. Spotkanie zakończył wykład “Dlaczego chronimy przyrodę?”, który wygłosiła opiekunka dr Anna Traut-Seliga .
W chwili obecnej Szkolne Koło LOP w Liceum Ogólnokształcącym im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej liczy 35 Członków.

3. Energetyczna 10

Dyrektor i nauczyciele liceum, dając dobry przykład młodzieży, wystartowali w 5-kilometrowym marszu Nordic Walking w Mszczonowie. Marsz był jednym z punktów, odbywającej się po raz pierwszy, sportowej imprezy ENERGETYCZNA DZIESIĄTKA. Wszyscy, w doskonałych humorach, ukończyli marsz i już szykują się do przyszłorocznego startu.

4. Szkolny rajd rowerowy.

22 czerwca odbył się kolejny szkolny rajd rowerowy. Uczniowie tradycyjnie już jeździli szlakami Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Tym razem trasa rajdu wiodła przez miejscowość Joachimów-Mogiły. Uczniowie zwiedzili miejsce pamięci – cmentarz żołnierzy niemieckich z I i II wojny światowej. Mieli okazję poznać historię tego miejsca i historię walk nad Rawką.

5.Piknik z kooperatywą.

W dniu 4 października w warszawskim ogrodzie społecznościowym „Motyka i Słońce” odbył się „Piknik z kooperatywą” zorganizowany w ramach projektu „Jedz lokalnie, myśl globalnie” Polskiej Zielonej Sieci.

Podczas pikniku uczennice, uczniowie i nauczycielki trzech szkół:  Liceum Ogólnokształcącego im. Cz. Tańskiego  w Puszczy Mariańskiej, Wielokulturowego Liceum Humanistycznego im. Jacka Kuronia i Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Obrońców Barykady Września 1939 r., w ramach zajęć warsztatowych, uczyli się czym jest ogród społecznościowy, jak działa kooperatywa spożywcza oraz dlaczego kompostowanie odpadów organicznych jest równie ważne w mieście, jak i na wsi.  Oprócz tego uczestnicy pikniku własnoręcznie przygotowali i zjedli różnorodne potrawy, m.in. pizzę z samodzielnie skomponowanymi i wykonanymi sosami i dodatkami.  Produkty, które spożywaliśmy podczas warsztatów dostarczyła kooperatywa Spożywcza „Dobrze”

Uczestnicy warsztatów uznali je za bardzo kształcące, podobał im się również sam ogród „Motyka i Słońce”.  Dla uczniów i nauczycieli z Tańskiego ma to szczególne znaczenie, ponieważ przed nimi jeszcze wiele atrakcji, które czekają ich w ramach projektu – warsztaty z edukacji globalnej, warsztaty dziennikarskie, projektowanie i zakładanie ogrodu permakulturowego z ekspertem Wojciechem Górnym.

6. Szkolenie z projektu ,,EATHINK”

W dniu 31 października odbyła się Szkoleniowa Rada Pedagogiczna, w ramach której nauczyciele Tańskiego poszerzali swoją wiedzę na temat edukacji globalnej i wyzwań stojących przed lokalnymi społecznościami na całym świecie. Przybliżono projekt „Eathink” oraz prowadzone w jego ramach działania, a także zagadnienia związane ze zmianami klimatu, gospodarką żywnościową, rolnictwem przemysłowym, leśnictwem, itp. Nauczyciele mogli zastanowić się, czy dla poruszanych tematów jest miejsce w nauczaniu ważnych dla nich przedmiotów. Szkolenie prowadziły Emilia Ślimko i Magdalena Klarenbach z Polskiej Zielonej Sieci i Fundacji „Otwarty Plan”. Przekazywane informacje budziły emocje, wywołały dyskusję i nie pozostawiły nikogo obojętnym.

Powyższe szkolenie odbyło się w ramach międzynarodowego projektu, w którym uczestniczy LO Tańskiego – „Eathink – jedz lokalnie, myśl globalnie”. Dzięki projektowi uczniowie biorą udział w szeregu aktywności – przed nami jeszcze m.in. prezentacja efektów szkolenia z edukacji globalnej, szkolenie dziennikarskie oraz – co najważniejsze – założenie ogrodu permakulturowego.

Oprac. Dr Anna Traut-Seliga

7. Edycja akcji ,,Sprzątanie świata”

Tegoroczna międzynarodowa edycja akcji „Sprzątanie Świata” przebiega pod hasłem „Podaj dalej… drugie życie odpadów”. Jak co roku w akcji wzięło udział nasze liceum. O środowisko zadbali uczniowie klas pierwszych i drugich

Dziękujemy za pomoc w organizacji Nadleśnictwu Radziwiłłów.

 1. Szkolenie z zakresu edukacji globalnej – ,,Jedz lokalnie- myśl globalnie”.

W dniu 12 października w naszym Liceum odbyło się w ramach projektu „Eathink – Jedz lokalnie- myśl globalnie” szkolenie z zakresu edukacji globalnej. W ramach modułowych warsztatów uczestnicy zapoznali się z ideami towarzyszącymi edukacji globalnej i problemami , z którymi borykają się lokalne społeczności na całym świecie. Uzyskawszy wiedzę, uczestnicy podzielili się na grupy i opracowali  materiały, dzięki którym podzielą się nowozdobytą wiedzą z innymi uczniami Liceum Tańskiego. Przygotowano materiały do szkolnej gazetki, dla radiowęzła i do opublikowania na Facebooku.

W ramach projektu „Eathink”, uczniowie naszej Szkoły wkrótce będą mieli możliwość uczestnictwa w  szkoleniu dziennikarskim.

CZĘŚĆ WSTĘPNA PLANOWANIA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

 1. Problem priorytetowy do rozwiązania

 

Niewłaściwy stosunek uczniów między sobą.

 1. Krótki opis problemu priorytetowego

 

Nie wszyscy uczniowie czują się w społeczności szkolnej, klasowej dobrze. Ponad 30% uczniów napisało w ankietach SPZ, że uczniowie dokuczają sobie i są w klasie osoby zostające na uboczu. 20% uczniów napisało, że jeżeli ma kłopot, nie może liczyć na pomoc kolegów i koleżanek. 14% uczniów napisało, że uczniowie w klasie nie są dla siebie życzliwi. Te spostrzeżenia potwierdziła również  ankieta przeprowadzona na godzinie wychowawczej,  dotycząca stosunków koleżeńskich między uczniami. Są uczniowie, którzy niechętnie biorą udział w dyskusjach na lekcji, nie angażują się w sprawy klasowe, często są lekceważąco traktowani ze strony kolegów, a nawet odrzucani. Uczniowie zauważają, że są koledzy  i koleżanki, którzy trzymają się na uboczu i czasem im dokuczają.

Uzasadnienie wyboru priorytetu

 

Młodzież znaczną część czasu spędza w szkole z rówieśnikami. Czas ten jest przeznaczony na nabywanie nowych wiadomości i umiejętności oraz nawiązywanie przyjaźni. Powinny więc czuć się w tym środowisku dobrze i bezpiecznie, aby nic im nie przeszkadzało w wypełnianiu przydzielonych zadań i obowiązków. Dlatego zadaniem nauczyciela – wychowawcy jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i akceptacji wszystkim uczniom oraz danie równej szansy zdobycia wiedzy i odnalezienia swojego miejsca w społeczeństwie. Natomiast wszyscy uczniowie powinni nauczyć się akceptować odmienność i indywidualność każdego i uszanować inne zainteresowania oraz mieć poczucie obowiązku spieszenia z pomocą tym, którzy sobie radzą gorzej niż oni sami.

Problem priorytetowy wybrał zespół Szkoły Promującej Zdrowie po konsultacji z dyrektorem, radą pedagogiczną, pracownikami niepedagogicznymi i rodzicami.

 

 1. Przyczyny główne istnienia problemu
 • Niedostateczne poszanowanie  odmienności i różnorodności  uzdolnień i możliwości  poznawczych rówieśników.
 • Niskie kompetencje miękkie uczniów w szkole.
 • Za mała ilość zajęć integracyjnych.
 • Uczniowie pokolenia Z charakteryzujący się barakiem empatii, postawą egoistyczną i roszczeniową.

 

 1. Rozwiązania dla usunięcia przyczyn problemu
 • Opracowanie i wdrożenie projektów edukacyjnych dotyczących kształtowania postawy otwartości, tolerancji, szacunku uczniów do rówieśników oraz wszystkich należących do społeczności szkolnej.
 • Zorganizowanie szkoleń kształtujących kompetencje miękkie uczniów.
 • Większa integracja uczniów i wszystkich podmiotów szkoły.

 

PLAN DZIAŁAŃ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 1. CEL:  Polepszenie stosunków uczniów między sobą.

 

Kryterium sukcesu: 1. 90% uczniów uważa, że uczniowie nie dokuczają sobie i nie ma osób pozostających na uboczu

 1. 2. zaobserwujemy pozytywne zmiany w zachowaniu pojedynczych uczniów i całych klas

           

Sposób sprawdzenia czy osiągnięto cel (sukces): Co wskaże? Wyniki ankiety, wyniki obserwacji, wnioski z rozmowy z uczniami, rodzicami, wnioski ze spotkań Zespołu Wychowawczego, zapisy w dokumentacji

Jak sprawdzimy? Ankieta, obserwacja, rozmowy z uczniami, rodzicami, nauczycielami, psychologiem, pielęgniarką, pracownikami obsługi

Kto i kiedy sprawdzi? Zespół ds. promocji zdrowia w czerwcu 2017 roku.

 

 

Nazwa

zadania

 

Kryterium sukcesu

 

Sposób realizacji

 

Okres/

termin realizacji

 

Wykonawcy/ osoba odpowiedzialna

 

Potrzebne środki/ zasoby

 

Sposób sprawdzenia wykonania zadania

1.Przeprowadzenie konsultacji  i uzgodnień przed rozpoczęciem działań:

– uzgodnienie tematyki szkoleń z liderem WDN

 

– uzyskanie akceptacji rady pedagogicznej

 

 

 

 

Uzgodnione szkolenia

 

Akceptacja i gotowość do udziału 80% nauczycieli

 

 

 

Spotkanie, dyskusja, tematyka  i harmonogram szkoleń

Prezentacja  harmonogramu działań, dyskusja

 

 

 

Ostatni tydzień sierpnia 2015

 

 

 

Zespół ds. PZ

 

 

 

Koordynator PZ

 

 

 

Około 10 godz. pracy szkolnego koordynatora PZ.

 

 

 

 

Analiza dokonanych uzgodnień i protokołu z posiedzenia rady pedagogicznej.

2. Przekazanie informacji o koncepcji SzPZ i planowanych działaniach:

a)uczniom

b) rodzicom

c) pracownikom niepedagogicznym

 

 

 

 

a,b)Informacja przekazana przez wychowawców

c) Zorganizowane spotkanie

 

 

Przedstawienie założeń planowanych działań.

 

 

Wrzesień 2015

 

 

Koordynator PZ

Wychowawcy klas, Dyrektor szkoły

Rozmowy z uczniami, rodzicami i pracownikami obsługi.

Plan działań na rok 2015/2016 zamieszczony na stronie internetowej.

3. Wprowadzenie oceniania kształtującego –idea OK ucząca postawy dialogu, współpracy i odpowiedzialności. Udział nauczycieli w szkoleniu i wdrażanie OK w pracy z uczniami Szkolenie nauczycieli, wdrożenie OK Rok szkolny 2015/2016 Lider Oceniania Kształtującego Wykładowca OK  z zewnątrz, materiały potrzebne do przeprowadzenia szkolenia Rozmowy z dyrektorem, nauczycielami , uczniami. Zapisy w dokumentacji WDN i lidera OK.
4.  Zorganizowanie warsztatów: nauczyciel jako trener, coach w kształtowaniu kompetencji społecznych ucznia.

W oparciu o warsztat zorganizowanie

lekcji wychowawczych dla uczniów.

 

Przeprowadzone warsztaty

 

 

Poprowadzone lekcje wychowawcze

Warsztaty dla nauczycieli

 

 

Lekcje dla uczniów

Rok szkolny 2015/2016 Psycholog szkolny

 

 

Wychowawcy klas

Materiały potrzebne do przeprowadzenia warsztatów Zapisy w dokumentacji szkoły i WDN.
5. Zorganizowanie warsztatu dotyczącego samorozwoju wychowawców w kontekście kształtowania postaw ucznia.

W oparciu o warsztat zorganizowanie  lekcji wychowawczych.

Przeprowadzone warsztaty

 

 

Poprowadzone lekcje wychowawcze

Warsztaty dla wychowawców, chętnych nauczycieli i pracowników obsługi

Lekcje dla uczniów

Rok szkolny 2015/2016 Koordynator PZ

 

 

 

Wychowawcy klas

Materiały potrzebne do przeprowadzenia warsztatów. Zapisy w dokumentacji ZW  i dokumentacji szkoły.

Prezentacja PDF.

6. Zorganizowanie szkolenia: tutoring jako metoda wychowawcza kształcąca odpowiedzialną postawę uczniów wobec siebie. Przeprowadzone szkolenie Szkolenie dla nauczycieli Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel jęz. angielskiego Materiały potrzebne do przeprowadzenia warsztatów Zapisy w dokumentacji szkoły i WDN.
7. Przedstawienie narzędzi do budowania samowiedzy, samoświadomości własnych kompetencji i ograniczeń u uczniów – podczas warsztatów. Poznanie narzędzi podczas warsztatu Warsztat dla nauczycieli Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel WOS Materiały potrzebne do przeprowadzenia warsztatów Zapisy w dokumentacji szkoły i WDN.
8. Zorganizowanie kształcenia specjalnego, współpraca z rodzicami, integracja ucznia ze środowiskiem rówieśniczym. Kształcenie ucznia w bieżącym roku szkolnym Organizacja kształcenia Rok szkolny 2015/2016 Dyrektor szkoły, nauczyciele, psycholog szkolny Zorganizowanie miejsca do nauki Dokumentacja  nauczycieli, rozmowy z nauczycielami i uczniem.
9. Zorganizowanie warsztatów na temat ustalania granic w wychowaniu w oparciu o wykład prof. Mariusza Jędrzejko  -Dyrektora Naukowego Centrum Profilaktyki Społecznej. Przeprowadzone warsztaty dla nauczycieli , pracowników obsługi i rodziców

 

Warsztat dla nauczycieli  i pracowników obsługi

Prezentacja dla rodziców

Rok szkolny 2015/2016 Koordynator PZ i nauczyciele biorący udział w wykładzie Materiały potrzebne do przeprowadzenia warsztatów Zapisy w dokumentacji szkoły i WDN.

Prezentacja PDF.

 10. Zorganizowanie szkolenia asertywny nauczyciel (dorosły) to asertywny uczeń (nastolatek)

Przeprowadzenie lekcji wychowawczych w oparciu o informacje ze szkolenia.

Przeprowadzone szkolenie, przeprowadzone lekcje wychowawcze Szkolenie  dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

Lekcje wychowawcze dla uczniów.

Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel jęz. angielskiego

 

 

Wychowawcy klas

Materiały potrzebne do przeprowadzenia szkolenia. Zapisy w dokumentacji szkoły i WDN.
11. Wspólne organizowanie uroczystości i imprez szkolnych (integracja wszystkich podmiotów społeczności szkolnej) Zorganizowane uroczystości, imprezy Praca całej społeczności szkolnej Rok szkolny 2015/2016 Dyrektor szkoły Czas i zaangażowanie wszystkich organizatorów Zapisy w dokumentacji, kronika szkolna
12. Wdrożenie zasad  kultury Przygotowanie kart ze zwrotami grzecznościowymi Wywieszenie kart na korytarzu, na  drzwiach sal lekcyjnych Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel -opiekun SU Kartki ksero z zasadami kultury Zapisy w dokumentacji szkoły
13. Zorganizowanie większej liczby godzin zajęć integracyjnych w pierwszej klasie Zorganizowanie większej liczby zajęć integracyjnych w I klasie Lekcje integracyjne w klasach pierwszych Wrzesień 2015 Wychowawcy klas i inni nauczyciele Zaangażowanie nauczycieli Zapisy w dokumentacji szkoły

 

Zespół PZ – zespół do spraw Promocji  Zdrowia.

Koordynator PZ –szkolny  koordynator do spraw Promocji Zdrowia

OK – Ocenianie Kształtujące

 

 

EWALUACJA CELU

 1. CEL ZAPLANOWANY:  Polepszenie stosunków uczniów między sobą

Kryterium sukcesu: 1. 90% uczniów uważa, że uczniowie nie dokuczają sobie i nie ma osób pozostających na uboczu

 1. 2. zaobserwujemy pozytywne zmiany w zachowaniu pojedynczych uczniów i całych klas

           

 

Jak sprawdzono czy osiągnięto cel (sukces):  Wyniki ankiety, wyniki obserwacji, wnioski z rozmowy z uczniami, rodzicami, wnioski ze spotkań Zespołu Wychowawczego.

W jakim stopniu osiągnięto kryterium sukcesu ( czyli osiągnięto cel)?

Po przeprowadzeniu ankiet dla uczniów,  w kasach pierwszych i drugich, w czerwcu 2016 roku,  okazało się, że procent uczniów którzy uważają, że uczniowie dokuczają sobie się zmniejszył, prawie  osiągnął kryterium sukcesu – wynosi 89%. Uczniowie zauważają pojedyncze osoby, które pozostają na uboczu,  ale są akceptowane przez klasę i nikt im nie dokucza.

Po przeprowadzeniu szkoleń dla nauczycieli  i lekcji wychowawczych,  kształtujących kompetencje miękkie uczniów, zauważyliśmy pozytywne zmiany w funkcjonowaniu klas, ale również w kontaktach międzyklasowych i z nauczycielami.

Uczniowie dzięki większej ilości zajęć integracyjnych  mogli się lepiej poznać, zrozumieć i są bardziej tolerancyjni dla inności.

Bardzo dobre efekty zaczynamy zauważać przy wdrażaniu Oceniania Kształtującego. Buduje ono bardzo dobre relacje, oparte na asertywności nie tylko między uczniami, ale również w relacji nauczyciel uczeń.

Podejmowane  przez szkołę działania nie eliminują w stu procentach zachowań, które są sprzeczne z ogólnie aprobowanymi.  Ważne jest to, że te działania  podejmujemy, monitorujemy, ewaluujemy i w razie potrzeby modyfikujemy.

 

Jeśli nie udało się osiągnąć kryterium sukcesu, to dlaczego?

Nie udało nam się osiągnąć założonego procentowo kryterium. Widzimy jednak, że wprowadzone przez nas działania przyniosły dobre efekty. Wprowadzanie zmiany,  jeżeli chodzi o zmianę stosunku uczniów do siebie,  jest procesem długotrwałym. Będziemy tę pracę,  polegającą na wdrażaniu norm społecznych oraz Oceniania Kształtującego  kontynuowali również w przyszłych latach.

 

 

 

EWALUACJA ZADAŃ
 

Nazwa  zadania

 

Kryterium sukcesu

 

W jakim stopniu osiągnięto kryterium sukcesu?

 

Czego nie udało się zrobić i dlaczego?

1.Przeprowadzenie konsultacji  i uzgodnień przed rozpoczęciem działań:

– uzgodnienie tematyki szkoleń z liderem WDN

– uzyskanie akceptacji rady pedagogicznej

 

 

 

 

Uzgodnione szkolenia

Akceptacja i gotowość do udziału 80% nauczycieli

Na radzie pedagogicznej dnia 28.08.2015r.koordynator PZ przedstawił wyniki ankiet przeprowadzonych w czerwcu 2015 r. we wszystkich grupach społeczności szkolnej oraz o wnioskach z rozmów indywidualnych z nauczycielami, psychologiem szkolnym, pracownikami niepedagogicznymi szkoły i dyrektorem. Poinformował nauczycieli o  tematyce szkoleń ustalonych z  zespołem SPZ i liderem WDN. Nauczyciele w 100% wyrazili akceptację i gotowość do realizacji harmonogramu szkoleń.
2. Przekazanie informacji o koncepcji SzPZ i planowanych działaniach:

a)uczniom

b) rodzicom

c) pracownikom niepedagogicznym

 

 

 

 

a,b)Informacja przekazana przez wychowawców

c) Zorganizowane spotkanie

Wychowawcy klas podczas godziny wychowawczej we wrześniu zapoznali uczniów z wynikami ankiet SPZ i przekazali informację o planowanych działaniach w bieżącym roku szkolnym.

Dyrektor szkoły na pierwszym zebraniu   dnia 9.09.2015r. poinformował rodziców o wynikach ankiet SPZ i przedstawił plan działań SPZ w roku szkolnym 2015/2016.

Dyrektor szkoły zorganizował spotkanie pracowników niepedagogicznych szkoły z koordynatorem PZ. Zostały przekazane informacje dotyczące wyników ankiet oraz planu działań na bieżący rok szkolny.

3. Wprowadzenie oceniania kształtującego –idea OK ucząca postawy dialogu, współpracy i odpowiedzialności

 

Udział nauczycieli w szkoleniu i wdrażanie OK w pracy z uczniami Nauczyciele wzięli udział w cyklu szkoleń prowadzonych przez panią Magdalenę Lipiec –trenerką CEO, będącą opiekunem szkoły w ramach projektu SUS, Dyrektora szkoły i liderów OK:

 

1 warsztaty – 18.12.2015 –liderzy OK.;

2 warsztaty – 4.03.2016 –trenerka CEO

Nauczyciele wchodząc w program budują w szkole atmosferę sprzyjającą uczeniu się, która przejawia się większym poczuciem własnej wartości uczniów, zaangażowaniem w proces uczenia się, samodzielnością, umiejętnością współpracy oraz świadomym i odpowiedzialnym uczeniem się. Rodzice są partnerami i pomocnikami nauczyciela w nauczaniu swoich dzieci.

OK wprowadza samoocenę i ocenę koleżeńską. Uczniowie na podstawie podanych kryteriów oceniania wzajemnie recenzują swoje prace i dają sobie wzajemnie wskazówki jak je poprawić. Ma to dwojaki sens: z jednej strony dobrze rozumieją kolegę, którego pracę sprawdzają, gdyż przed chwilą wykonywali to samo zadanie, a z drugiej – uczą się od swojego kolegi ustalania kryteriów oceniania i umiejętności dawania informacji zwrotnej. Kształtuje to w nich postawę empatii, zrozumienia i otwartości niesienia pomocy. Ponadto jeśli uczeń sam potrafi ocenić ile się nauczył i co jeszcze musi zrobić, aby osiągnąć wyznaczony cel, to pomaga mu to w procesie uczenia się i czyni z niego aktywnego i odpowiedzialnego uczestnika tego procesu.

 Wprowadzanie OK w szkole jest  procesem długotrwałym. Jedni nauczyciele potrzebują więcej czasu, inni mniej żeby wprowadzić zmiany w sposobie prowadzenia lekcji. Wdrażanie OK będzie kontynuowane w przyszłym roku szkolnym.
4.  Zorganizowanie warsztatów: nauczyciel jako trener, coach w kształtowaniu kompetencji społecznych ucznia

 

 

 

W oparciu o warsztat zorganizowanie

lekcji wychowawczych dla uczniów

 

Przeprowadzone warsztaty

 

 

 

 

 

Poprowadzone lekcje wychowawcze.

Nauczyciele poprzez udział w warsztatach poprowadzonych przez psychologa szkolnego p. Justynę Stępniewską -Górkę , dnia 30.09.2015r., poznali metody wsparcia samorozwoju uczniów, metody diagnozy stylu uczenia się oraz jak budować motywację wewnętrzną do pozytywnego działania (uczenia się). Powyższe działania mają na celu budowanie u ucznia poczucia własnej wartości, a nauczyciel poznawał techniki przekazywania informacji zwrotnych.

Po przeprowadzonych warsztatach nauczyciele wychowawcy spotkali się i w oparciu o przyswojoną wiedzę,  przygotowali cykl godzin wychowawczych dla uczniów. Odbyły się lekcje: test na style uczenia się uczniów i jego analiza, motywacja wewnętrzna do pozytywnego działania, moje mocne i słabe strony, poczucie własnej wartości, asertywność.

5. Zorganizowanie warsztatu dotyczącego samorozwoju nauczycieli w kontekście kształtowania postaw ucznia

W oparciu o warsztat zorganizowanie  lekcji wychowawczych

 

Przeprowadzone warsztaty

 

 

Poprowadzone lekcje wychowawcze

 Na szkoleniu wewnętrznym w dniu 22.10.2015 pt: „7 rzeczy, które warto zrobić dla własnego samorozwoju”, które poprowadziła koordynator PZ – p. Edyta Drązikowska,  nauczyciele otrzymali wskazówki jak pracować nad własnym rozwojem. Szczegółowo zostały omówione poniższe punkty, nauczyciele przy każdym dzielili się swoimi uwagami i spostrzeżeniami:

1. Miej cele i świadomość tego, po co je realizujesz

2. Wdrażaj dobre nawyki

3. Miej swych mistrzów

4. Czytaj książki

5. Słuchaj podcastów

6. Rozmawiaj z inspirującymi ludźmi

7. Monitoruj swoje postępy

Nauczyciele pracując  nad własnym samorozwojem będą również inspirowali do tego uczniów.

Wychowawcy klas w oparciu o prezentację ze szkolenia zorganizowali lekcje wychowawcze.

Podczas szkolenia pojawiły się nowe pomysły dotyczące samorozwoju nauczycieli np. zorganizować spotkanie z trenerem jogi. Zdobytą wiedzę  na temat redukcji stresów nauczyciele przekazują uczniom, szczególnie nauczyciele klas maturalnych podczas przygotowań do matury. Praca własna nad wygaszaniem stresu,  skutkuje u uczniów mniejszą agresją i większą tolerancją.

6. Zorganizowanie szkolenia: tutoring jako metoda wychowawcza kształcąca odpowiedzialną postawę uczniów wobec siebie

 

Przeprowadzone szkolenie Szkolenie odbyło się 07.03.2016 roku. Poprowadził je nauczyciel języka angielskiego – p. Igor Pańkow. Przedstawił w jaki sposób nauczyciele mogą odkrywać twórcze możliwości tkwiące w uczniu. Nauczyciele zdobyli wiedzę jak mogą pomóc uczniowi osiągnąć samodzielność w rozwijaniu się i wyrobić przekonanie, że uczenie się przez całe życie jest sposobem na radzenie sobie z otaczającą rzeczywistością. Uczniowie dzięki temu są bardziej świadomi swoich mocnych i słabych stron, buduje się ich poczucie własnej wartości. Zwiększając swoją samoświadomość łatwiej potrafią wczuć się w sytuację innych i wzrasta ich empatia.
7. Przedstawienie narzędzi do budowania samowiedzy, samoświadomości własnych kompetencji i ograniczeń u uczniów – podczas warsztatów

 

Poznanie narzędzi podczas warsztatu W dniu 18.11.2015 p. Małgorzata Niewczas – Szczepaniak- nauczyciel WOS,  przedstawiła nauczycielom narzędzie diagnozy, informacji i aktywizacji zawodowej w ramach doradztwa edukacyjno – zawodowego. Dzięki podjętym przez nauczycieli działaniom uczniowie zdobyli wiedzę o sobie samym,  czyli świadomość własnych kompetencji i zainteresowań, ograniczeń i możliwości, aby trafnie podejmować decyzje zawodowe. Dzięki podjętym działaniom w klasach powstały grupy samokształceniowe w których uczniowie udzielali korepetycji koleżeńskich uczniom słabszym.
8. Zorganizowanie kształcenia specjalnego, współpraca z rodzicami, integracja ucznia ze

środowiskiem rówieśniczym

 

Kształcenie ucznia w bieżącym roku szkolnym 14.09.2015r. psycholog szkolny – p. Justyna Stępniewska – Górka, przedstawiła nauczycielom zasady i organizację kształcenia specjalnego w szkole, podkreślił doniosłą rolę integracji ucznia ze społecznością szkolną i potrzebę realizacji zadań, które pozwolą społeczności szkolnej zaakceptować ucznia niepełnosprawnego. Podjęte przez nauczycieli działania zaowocowały tym, że mimo nauczania indywidualnego Łukasza uczeń ma dobry kontakt z kolegami i koleżankami z klasy oraz resztą społeczności szkolnej. Uczestniczy we wszystkich uroczystościach szkolnych i klasowych, utrzymuje kontakty z kolegami i koleżankami, klasa w pełni go zaakceptowała. Uczniowie szkoły stali się bardziej tolerancyjni i nauczyli się postawy akceptacji dla osoby z niepełnosprawnością.
9. Zorganizowanie warsztatów na temat ustalania granic w wychowaniu w oparciu o wykład prof. Mariusza Jędrzejko  Dyrektora Naukowego Centrum Profilaktyki Społecznej

 

Przeprowadzone warsztaty dla nauczycieli , pracowników niepedagogicznych i rodziców

 

Podczas warsztatów,  prowadzonych przez koordynatora PZ –

p. Edytę Drązikowską i nauczyciela matematyki p. Tomasza Iwańczyka, które odbyły się  5.01.2016 dowiedzieliśmy się jak stawiać granice uczniom, by budować relację opartą na dialogu i wzajemnym szacunku.

Wychowawca, rodzic kochający (lubiący/szanujący) i stanowczy, ma jasno określone zasady, wartości , normy i ograniczenia. Poświęca CZAS, by przekazać je dziecku. Udziela jasnych komunikatów, gdy dziecko przekracza ustalone granice. Jednocześnie okazuje dziecku wsparcie (gesty miłości, słuchanie, wspólne spędzanie czasu- klimat wychowawczy).

Wychowawca, rodzic szanuje zdanie, uczucia i potrzeby dziecka, szanuje też swoje potrzeby i uczucia i potrafi je obronić, gdy tego potrzebuje.

Dziecko ma udział w decyzjach, może wyrażać swoje zdanie, uczucia, potrzeby.

Typowe cechy dzieci, które mają rodziców lub wychowawców stosujących wypowiedzi dialogowe:

 • Mają szacunek do siebie – z jednej strony doświadczają czułego wsparcia, a z drugiej mają jasno określone granice.
 • Łatwo uznają władzę.
 • Okazują większe zainteresowanie  wiarą w Boga
 • Wykazują zdecydowanie mniejszą skłonność do przyłączania się do grup ryzykownych (sekty, subkultury)

Skutki dla rodzica/wychowawcy:

 • Zadowolenie z siebie jako dorosłego
 • Poczucie bliskości
 • Radość  z bycia razem
 • Przyjaźń z dzieckiem
 • Odwaga do wyrażania uczuć nieprzyjemnych bez ranienia dziecka.

W relacji:

 • Mniej konfliktów (są rozwiązywane na bieżąco)
 • Dziecko uczy się samodzielności i odpowiedzialności
 • Między rodzicami/wychowawcami, a dziećmi rozwija się dialog.

Stawiane granice:

 • pomagają dzieciom w odkrywaniu świata
 • określają ścieżkę akceptowanych zachowań
 • określają związki z ludźmi
 • są jak ogrodnicze tyczki wspomagające wzrost
 • dają poczucie bezpieczeństwa

Celem wychowania powinno być wykształcenie u dziecka zdrowych, mocnych, a zarazem elastycznych granic. Trudności, jakich doświadcza w tym zakresie wielu rodziców, a także wychowawców jest kłopot z określeniem własnych granic . Stawia to przed nami – rodzicami i wychowawcami nieustające wyzwanie samodoskonalenia i samokształcenia- także w kształtowaniu własnych granic, by pomóc dzieciom kształtować i ustalać ich granice oraz w zdrowy sposób wyciągać konsekwencje, gdy granice i zasady są przez dzieci  przekraczane bez poszanowania uczuć i potrzeb innych osób.

 

 10. Zorganizowanie szkolenia asertywny nauczyciel (dorosły) to asertywny uczeń (nastolatek)

Przeprowadzenie lekcji wychowawczych w oparciu o informacje ze szkolenia.

Przeprowadzone szkolenie

Przeprowadzone lekcje wychowawcze

Dnia 15.01.2016 przeprowadzone zostało przez p. Katarzynę Lasecką – nauczyciela języka angielskiego,  szkolenie dla nauczycieli i pracowników obsługi  o asertywności, na którym wspólnie stworzyliśmy  przestrzeń do przyjrzenia się swoim potrzebom i emocjom, tak by stały się one naszym sprzymierzeńcem w świadomym podejmowaniu decyzji, odmawianiu czy też wyrażaniu własnego zdania.
Spotkanie było  również doskonałą okazją do ćwiczenia empatii  i akceptacji  dla innych. Pracowaliśmy  także nad wiarą we własne możliwości w oparciu o mocne strony i talenty, tak by stały się one wyzwalaczem naszych wewnętrznych mocy.
Cześć szkolenia miała charakter warsztatowy z wykorzystaniem aktywnych metod uczenia się i technik coachingowych.Podczas warsztatu poruszone zostały następujące zagadnienia:asertywne sposoby komunikowania się z innymi,moje mocne strony  – budowanie pewności  siebie,moje wartości  i potrzeby – jak je wyrażać w kontakcie z innymi.

W oparciu o szkolenie nauczyciele poprowadzili lekcje wychowawcze na ten temat.

 

11. Wspólne organizowanie uroczystości i imprez szkolnych

(integracja wszystkich podmiotów społeczności szkolnej)

Zorganizowane uroczystości, imprezy Uczniowie poszczególnych klas byli zaangażowani do organizacji imprez, uroczystości szkolnych. Wychowawcy przy rozdzielaniu zadań dbali o to, aby nikt nie został pominięty i każdy miał możliwość  wykonania odpowiedzialnego zadania. Dzięki temu uczniowie klas integrowali się ze sobą i pomagali sobie w małych grupach przy realizacji różnych zadań. W bieżącym roku szkolnym uczniowie pod opieką nauczycieli przygotowali:

 • Uroczystość ślubowania klas I  10.11.2015
 • Przedstawienie wigilijne i spotkanie opłatkowe 16.12.2015
 • IX Ogólnopolski Anglojęzyczny Festiwal Humoru 14.01.2016
 • Bal studniówkowy 30.01.2016
 • Dzień Patrona Szkoły 13.04.2016
 • Uroczystość zakończenia nauki klas trzecich 29.04.2016

 

12. Wdrożenie zasad  kultury Przygotowanie kart W ramach kontynuowania działań z zakresu ewaluacji z roku szkolnego 2013/2014 „Respektowanie norm społecznych”, opiekun Samorządu Uczniowskiego – p. Beata Marcinkowska wykonała plansze z wydrukowanymi zwrotami grzecznościowymi np.:

nie używaj wulgarnych słów; nie przeszkadzaj podczas lekcji;

czarodziejskie słowa “proszę”, “dziękuję”, “przepraszam”;

pomagaj innym, zwłaszcza starszym i niepełnosprawnym; bądź punktualny;  umiej słuchać innych; nie wyśmiewaj się z innych;

każdego traktuj tak, jakbyś sam chciał być traktowany;  uśmiech zamiast kwaśnej miny; w drodze do i ze szkoły nie zapominaj o dobrych manierach.

Dzięki wywieszonym na drzwiach klas lekcyjnych, planszom młodzież mogła sobie utrwalić rozumienie terminu normy społeczne, poszerzyć wiedzę o swoich obowiązkach i prawach, poprawić skuteczność wzajemnego komunikowania się, poprawić stan poczucia bezpieczeństwa.

 

13. Zorganizowanie większej liczby godzin zajęć integracyjnych w pierwszej klasie Zorganizowanie większej liczby zajęć integracyjnych w I klasie Pierwsze godziny wychowawcze w roku szkolnym w klasach I, były przeznaczone na zajęcia integracyjne. Również nauczyciele innych przedmiotów poprowadzili tego typu zajęcia na swoich lekcjach: np. na podstawach przedsiębiorczości była autoprezentacja, na lekcji wychowania fizycznego  gry i zabawy integracyjne.

Wychowawcy zadbali o przeprowadzenie większej liczby zajęć integracyjnych podczas  2-dniowego wyjazdu integracyjnego.

Integracja była ważna, ponieważ:

– służyła uczniom i wychowawcy w pokonaniu naturalnego niepokoju, lęku i wzajemnej nieufności,

– uczyła wzajemnego zaufania i odwagi w relacjach klasowych,

– dała możliwość bezpiecznego zaprezentowania się i zaistnienia na forum klasy,

– pozwoliła wychowawcy na zdobywanie informacji o uczniach w sposób nieinwazyjny, w indywidualnym tempie młodzieży,

– uczniowie przestali być dla wychowawcy  anonimowi – nie są tylko nazwiskiem bądź numerem w dzienniku lekcyjnym,

-wychowawca i uczniowie zapamiętali imiona, twarze, sposób mówienia i reagowania innych,

– kontakt wzrokowy umożliwił poznanie wszystkich dokładnie i oswojenie się ze sobą,

– najbardziej nieśmiali uczniowie przekonali się, że także są członkami grupy klasowej,

– uczniowie zaczynali dzielić się informacjami,  mówili o tym, co lubią, czym się interesują, skąd są, czy mają rodzeństwo itp.,

– stosowanie różnych metod grupowej pracy aktywnej i zmienianie składów osobowych grup skutkowało lepszym poznawaniem się młodzieży,

-w tak przygotowanej wychowawczo klasie prowadzący zajęcia mogli wspólnie z uczniami ustalać normy i zasady,

– przeznaczenie większej ilości zajęć integracyjnych  w klasie procentowało  budowaniem dobrych relacji interpersonalnych w zespole klasowym.

 

Zespół PZ – zespół do spraw Promocji  Zdrowia.

Koordynator PZ –szkolny  koordynator do spraw Promocji Zdrowia

 1. – Ocenianie Kształtujące

 

Działania Szkoły Promującej Zdrowie w roku szkolnym 2016/2017

 1. Lekcje z EDOMONDO

Uczniowie na niektórych lekcjach w-f korzystają z aplikacji endomondo. Dzięki niej wiedza jaką drogę przebyli, ile kalorii spalili i jaka była ich średnia prędkość. Aplikacja sprawdziła się podczas lekcji z kijkami nordic walking, w marszobiegach terenowych i biegach przełajowych. Polecamy!

2. Rada szkoleniowa ,,Eathink”

W dniu 31 października odbyła się Szkoleniowa Rada Pedagogiczna, w ramach której nauczyciele Tańskiego poszerzali swoją wiedzę na temat edukacji globalnej i wyzwań stojących przed lokalnymi społecznościami na całym świecie. Przybliżono projekt „Eathink” oraz prowadzone w jego ramach działania, a także zagadnienia związane ze zmianami klimatu, gospodarką żywnościową, rolnictwem przemysłowym, leśnictwem, itp. Nauczyciele mogli zastanowić się, czy dla poruszanych tematów jest miejsce w nauczaniu ważnych dla nich przedmiotów. Szkolenie prowadziły Emilia Ślimko i Magdalena Klarenbach z Polskiej Zielonej Sieci i Fundacji „Otwarty Plan”. Przekazywane informacje budziły emocje, wywołały dyskusję i nie pozostawiły nikogo obojętnym.

Powyższe szkolenie odbyło się w ramach międzynarodowego projektu, w którym uczestniczy LO Tańskiego – „Eathink – jedz lokalnie, myśl globalnie”. Dzięki projektowi uczniowie biorą udział w szeregu aktywności – przed nami jeszcze m.in. prezentacja efektów szkolenia z edukacji globalnej, szkolenie dziennikarskie oraz – co najważniejsze – założenie ogrodu permakulturowego.

3. Szkolenie z zakresu Edukacji Globalnej.

W dniu 12 października w naszym Liceum odbyło się w ramach projektu „Eathink – Jedz lokalnie- myśl globalnie” szkolenie z zakresu edukacji globalnej. W ramach modułowych warsztatów uczestnicy zapoznali się z ideami towarzyszącymi edukacji globalnej i problemami , z którymi borykają się lokalne społeczności na całym świecie. Uzyskawszy wiedzę, uczestnicy podzielili się na grupy i opracowali  materiały, dzięki którym podzielą się nowozdobytą wiedzą z innymi uczniami Liceum Tańskiego. Przygotowano materiały do szkolnej gazetki, dla radiowęzła i do opublikowania na Facebooku.

W ramach projektu „Eathink”, uczniowie naszej Szkoły wkrótce będą mieli możliwość uczestnictwa w  szkoleniu dziennikarskim.

4. Zajęcia z pierwszej pomocy.

W dniu 2.02.2017 r. odbyły się po raz kolejny w naszej szkole zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej. Brały w nich udział klasy pierwsze i drugie. Uczniowie oprócz poznania teorii, mogli przećwiczyć swoje umiejętności na fantomach.

Zajęcia przeprowadził nasz absolwent, student 3 roku ratownictwa medycznego – Mikołaj Matusiak.

5. Szkolenie z zakresu projektowania permakulturowego.

W dniu 28 stycznia 2017 roku w naszej szkole odbyło się szkolenie z zakresu projektowania permakulturowego, w ramach trwającego od września 2016 roku projektu „EATHINK – Jedz lokalnie, myśl globalnie”. Szkolenie poprowadził Łukasz Nowacki, szef Fundacji Transformacja, a zakończyło się ono wręczeniem certyfikatów.

Elementem szkolenia był także poczęstunek, w ramach którego jedliśmy certyfikowaną żywność ekologiczną, produkty od lokalnego wytwórcy oraz żywność własnej roboty w postaci ciasta kokosowego/

W ramach szkolenia nie tylko dowiedzieliśmy się jakie praktyczne zastosowanie ma permakultura, ale także określiliśmy zarys naszego permakulturowego ogrodu który powstanie wiosną!

6. Honorowa zbiórka krwi.

7 kwietnia po raz czwarty w naszej szkole została przeprowadzona, we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, akcja krwiodawstwa. Krew oddawało 18 osób.  Dziękujemy wszystkim honorowym dawcom.

1.Rajd Budnicki

20 maja klasa Imp wzięła udział w Rajdzie Budnickim organizowanym przez PWSZ w Skierniewicach w ramach VIII Festiwalu Nauki. Przewodnikiem wycieczki była pani dr Anna Traut-Seliga, nauczyciel biologii w naszej szkole i pracownik naukowy PWSZ. Pierwszym etapem rajdu była wycieczka po lesie. Uczestnicy uczyli się rozróżniać dzikie rośliny jadalne, podziwiali budowę geomorfologiczną terenu, w tym oglądali koryto efemerycznej rzeki.

Drugim etapem była wizyta uczestników rajdu w zagrodzie edukacyjnej, gdzie odbyły się warsztaty permakultury, która tworzy zrównoważoną architekturę siedzib ludzkich i samoregulujące się systemy rolnicze na wzór ekosystemów naturalnych.

Uczniowie poznali zasady funkcjonowania samowystarczalnego gospodarstwa, zaspokajającego wszystkie niezbędne potrzeby człowieka. Prowadzący ubrani w stroje nawiązujące do pierwotnego folkloru przygotowali dla uczestników tradycyjne potrawy. Warsztaty zakończyły się wspólnym ogniskiem.