Kalkulator punktów – rekrutacja

Kalkulator punktów

Sprawdź orientacyjną liczbę punktów, które możesz uzyskać podczas rekrutacji do szkoły średniej.

Egzamin ósmoklasisty


Wynik[%]/OcenaPunkty

Wynik [%] lub jeśli zwolniony z egzaminu – ocena ze świadectwa

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej


Ocena Punkty

Konkursy


Punkty

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkimorganizowanym przez kuratorówoświaty na podstawie zawartych porozumień:

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lubogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi napodstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkimorganizowanym przez kuratora oświaty:

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięguponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32aust.4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4,artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające naterenieszkoły, na szczeblu:

Inne


Punkty


Suma uzyskanych punktów0