Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

    • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)
  • USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 t.j.)

Administratorem danych przetwarzanych w Liceum Ogólnokształcącym im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej jest:
Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej
ul. Króla Jana Sobieskiego 61
96-330 Puszcza Mariańska
tel. 46 831 81 66
e-mail: lopuszcza@wp.pl

Inspektor Ochrony Danych: Aleksandra Ciećwierska

Kontakt: lopuszcza@wp.pl

Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zdań statutowych.

Szkoła co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw. Szkoła nie udostępnia danych osobowych do państw trzecich.

Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

Szkoła nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Szkoły z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.