Samorząd Uczniowski

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej

Rozdział I: Organy Samorządu Uczniowskiego i ich kompetencje.

§ 1

1.Samorząd Uczniowski stanowią wszyscy uczniowie szkoły.

2. Organami Samorządu Uczniowskiego są: Samorządy Klasowe, Zarząd Samorządu Uczniowskiego, Rada Samorządu Uczniowskiego.

3.Członkowie Samorządów Klasowych oraz Zarządu Samorządu Uczniowskiego stanowią Radę Samorządu Uczniowskiego.

4. Samorządy Klasowe, Zarząd Samorządu Uczniowskiego i Rada Samorządu Uczniowskiego działają zgodnie ze swoimi uprawnieniami określonymi w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego.

5.Członkowie wyżej wymienionych organów mają obowiązek aktywnego udziału w pracach Samorządu Uczniowskiego oraz uczestnictwa w zebraniach organów władz.

§ 2

1.Samorząd Klasowy sprawuje władzę na szczeblu klasy.

2.Składa się z: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, skarbnika.

3.Do zadań Samorządu Klasowego należy:
a/reprezentowanie klasy wobec nauczycieli i dyrektora szkoły
b/inicjowanie i organizowanie życia klasy
c/obrona interesów uczniów na szczeblu klasowym
d/ udział w zebraniach Rady Samorządu Uczniowskiego oraz w pracach podejmowanych przez Samorząd Uczniowski
e/ informowanie klasy o postanowieniach Rady SamorząduUczniowskiego
f/ reprezentowanie klasy podczas uroczystości szkolnych.

§ 3

1.Zarząd Samorządu Uczniowskiego tworzą: przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, wiceprzewodniczący, sekretarz, skarbnik.

2.Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:
a/ koordynuje pracę Zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Samorządu Uczniowskiego
b/dokonuje podziału obowiązków wśród członków Zarządu Samorządu Uczniowskiego
c/ uzgadnia z opiekunem Samorządu Uczniowskiego terminy zebrań i informuje go o pracach Samorządu d/prowadzi zebrania Samorządu
e/ podpisuje dokumenty w imieniu Samorządu Uczniowskiego
f/dwa razy do roku przedstawia Radzie Pedagogicznej sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego.

3.Wiceprzewodniczący Samorządu Uczniowskiego:
a/ koordynuje pracę Rady Samorządu Uczniowskiego i Samorządów Klasowych
b/ wspiera i koordynuje pracę sekcji Samorządu Uczniowskiego
c/ w razie potrzeby przejmuje obowiązki i kompetencje przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.

4.Sekretarz:
a/ prowadzi dokumentację pracy Samorządu Uczniowskiego oraz przygotowuje sprawozdania z przeprowadzonych akcji
b/ prowadzi książkę protokołów z zebrań Samorządu Uczniowskiego.

5. Skarbnik:
a/ prowadzi dokumentację finansową Samorządu Uczniowskiego
b/ zarządza środkami finansowymi samorządu Uczniowskiego.

6. Do zadań Zarządu Samorządu Uczniowskiego należy:
a/ opracowanie projektu rocznego planu pracy Samorządu Uczniowskiego i przedstawienie go Radzie Samorządu Uczniowskiego na pierwszym zebraniu w październiku
b/ realizacja zadań zawartych w rocznym planie pracy
c/przygotowywanie sprawozdań z przeprowadzonych akcji i zrealizowanych zadań
d/ reprezentowanie Samorządu Uczniowskiego wobec nauczycieli i dyrektora szkoły oraz na zewnątrz e/przedstawienie Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz Dyrektorowi Szkoły inicjatyw, wniosków i opinii wypracowanych przez Radę Samorządu Uczniowskiego w sprawach dotyczących szkoły
f/ występowanie w imieniu Rady Samorządu Uczniowskiego do władz szkolnych z inicjatywami dotyczącymi zmian w organizacji pracy i życia szkoły
g/ zgłaszanie w imieniu Samorządu Uczniowskiego propozycji zmian w Statucie Szkoły
h/ informowanie uczniów o ich prawach i obowiązkach związanych z nauką w szkole oraz uczestnictwem w działalności Samorządu Uczniowskiego
i/ obrona interesów uczniów na szczeblu szkolnym, na życzenie uczniów indywidualnych, grup uczniów lub klas, reprezentowanie ich wobec Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej
j/ zgłaszanie faktu ( w przypadku jego wystąpienia) nieprzestrzegania podstawowych praw ucznia: prawa do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami oraz prawa do jasnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu
k/ opiniowanie wniosków w sprawie skreślenia uczniów
l/ informowanie opiekuna Samorządu Uczniowskiego oraz Dyrektora Szkoły o bieżących pracach Samorządu Uczniowskiego i podejmowanych działaniach
ł/ wykonywanie zadań zleconych przez Radę Pedagogiczną i Dyrektora Szkoły
m/występowanie do dyrektora szkoły oraz Rady Rodziców o wsparcie finansowe inicjatyw Samorządu Uczniowskiego.

7. Wszystkie decyzje i uchwały Zarząd Samorządu Uczniowskiego podejmuje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Zarząd ze wszystkich decyzji rozlicza się przed Radą Samorządu Uczniowskiego.

8.Zarząd Samorządu Uczniowskiego o swoich decyzjach informuje nauczyciela – opiekuna oraz Dyrektora Szkoły.

9.Zebrania Samorządu Uczniowskiego powinny odbywać się raz w miesiącu. Spotkanie Zarządu zwołuje jego przewodniczący.

10.Na własne życzenie w zebraniach Zarządu Samorządu Uczniowskiego mogą uczestniczyć przedstawiciele Rady Samorządu Uczniowskiego, nauczyciel – opiekun Samorządu Uczniowskiego oraz Dyrektora Szkoły.

§ 4

1.Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z Samorządów Klasowych oraz z Zarządu Samorządu Uczniowskiego.

2.Rada Samorządu Uczniowskiego ma prawo do:
a/ wyrażania opinii w sprawach dotyczących szkoły
b/ zapoznania się z faktami i wyrażania opinii na temat łamania podstawowych praw ucznia c/organizowania życia szkolnego i podejmowania inicjatyw, które rozwijają zainteresowania uczniów i zaspokajają potrzebę ich samorealizacji
d/ redagowania gazetki szkolnej, tworzenia strony internetowej Samorządu Uczniowskiego oraz prowadzenia tablicy informacyjnej
e/ organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej zgodnie z potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły i opiekunem Samorządu Uczniowskiego
f/współpracy z Samorządami Uczniowskimi innych szkół.

3.Do zadań Rady Samorządu Uczniowskiego należy:
a/ zatwierdzenie rocznego planu pracy Samorządu Uczniowskiego
b/ powoływanie sekcji Samorządu Uczniowskiego i Szkolnej Komisji Wyborczej
c/ rozliczanie Zarządu Samorządu Uczniowskiego z realizacji zadań zawartych w planie pracy
d/ gospodarowanie środkami finansowymi Samorządu Uczniowskiego
e/ opracowanie i zatwierdzanie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego, dokonywanie zmian i poprawek postanowień określonych przez Regulamin.

4.Wszystkie decyzje i uchwały Rada Samorządu Uczniowskiego podejmuje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

5.Rada Samorządu Uczniowskiego o swoich decyzjach informuje nauczyciela- opiekuna oraz Dyrektora Szkoły.

6.Zebrania Rady Samorządu Uczniowskiego powinny odbywać się przynajmniej raz na dwa miesiące. Zebranie zwołuje Zarząd Samorządu Uczniowskiego.

7.Na własne życzenie w zebraniach Rady Samorządu Uczniowskiego mogą uczestniczyć nauczyciel-opiekun Samorządu Uczniowskiego oraz Dyrektor Szkoły.

§ 5

1.Sekcje Samorządu Uczniowskiego są powoływane przez Radę Samorządu Uczniowskiego .

2.Rada spośród swoich członków lub kandydatów zaproponowanych przez Zarząd wybiera szefa sekcji.

3.Sekcja może mieć charakter stały (pracuje przez cały rok) lub tymczasowy (powołana do wykonania konkretnego zadania).

4.Sekcja powinna precyzyjnie określić: swoją nazwę, zakres działania i kompetencje, czas działania, skład osobowy.

5.Szef sekcji może powołać do współpracy swojego zastępcę oraz członków sekcji spośród wszystkich uczniów szkoły.

6.Na czas istnienia sekcji szef i jego zastępca wchodzą w skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego.

7.Sekcje Samorządu Uczniowskiego przygotowują sprawozdania ze swojej działalności, które przedstawiają na zebraniach Rady Samorządu Uczniowskiego. Sekretarz zamieszcza je w książce protokołów.

Rozdział II: Kadencja władz, wybory, vacat i odwołanie władz.

§ 1

1.Kadencja wszystkich władz Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok szkolny.

2.Samorząd Klasowy wybierany jest przez społeczność klasy w wyborach tajnych, bezpośrednich i równych, które przeprowadzane są w klasie na lekcji wychowawczej we wrześniu każdego roku.

3.Zarząd Samorządu Uczniowskiego jest wybierany przez społeczność uczniowską szkoły w wyborach tajnych, bezpośrednich i równych, które przeprowadzone są w kwietniu.

4.Wszyscy uczniowie szkoły mają czynne i bierne prawo udziału w wyborach do Samorządów Klasowych i Zarządu Samorządu Uczniowskiego z zastrzeżeniem, że uczniowie klas kończący naukę nie mogą ubiegać się o miejsce w Zarządzie wybieranym na rok.

5.Po ogłoszeniu wyników wyborów Zarząd Samorządu Uczniowskiego przekazuje książkę protokołów, środki finansowe należące do Samorządu Uczniowskiego nowemu Zarządowi.

6.Na pierwszym zebraniu Rady Samorządu Uczniowskiego po wyborach, dotychczasowy Zarząd dokonuje podsumowania swojej działalności, przedstawia nowo wybrany Zarząd oraz przekazuje mu swoje uprawnienia i kompetencje.

§ 2

1.W celu przeprowadzenia wyborów do władz Samorządu Uczniowskiego Rada Samorządu Uczniowskiego powołuje Szkolną Komisję Wyborczą.

2. Szkolna Komisja Wyborcza ma miesiąc na przeprowadzenie wyborów.

3.Komisja działa na zasadach tymczasowej Sekcji Samorządu Uczniowskiego.

4.W skład Szkolnej Komisji Wyborczej wchodzi 5 osób z Rady Samorządu Uczniowskiego.

5.Członkowie Komisji nie mogą kandydować do władz Samorządu Uczniowskiego.

6.Do zadań Szkolnej Komisji Wyborczej należy:
a/ wyznaczenie i ogłoszenie terminu wyborów
b/ ogłoszenie listy wyborczej z nazwiskami kandydatów do Zarządu
c/ czuwanie nad przebiegiem kampanii wyborczej d/ organizacja wyborów oraz czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem
e/ policzenie głosów oraz ogłoszenie wyników
f/ sporządzenie sprawozdania z wyborów.

7. Przewodniczący Szkolnej Komisji Wyborczej odpowiada za działania komisji oraz rozlicza się z przebiegu jej prac przed Radą Samorządu Uczniowskiego.

8.Komisja działa pod nadzorem nauczyciela-opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

§ 3

1.Kandydatem do władz Samorządu Uczniowskiego może być uczeń z klasy I i II.

2.Kandydaci powinni być uczniami rzetelnie wywiązującymi się ze swoich obowiązków szkolnych.

3.Kandydat może zgłosić się do wyborów sam lub być wytypowany przez grupę uczniów. Wszyscy kandydaci do władz Samorządu muszą wyrazić wolę startu w wyborach.

4.Kandydat do Zarządu ma prawo do kampanii wyborczej, którą może zorganizować sam lub z pomocą swoich „zwolenników”.

5.Kampania wyborcza powinna przebiegać według pomysłu i inwencji kandydata oraz uwzględniać szacunek dla drugiego człowieka, zasady dobrego smaku i wychowania, kulturę języka i sposobu wypowiedzi.

6.Nazwiska kandydatów do władz Samorządu Uczniowskiego są umieszczane na tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego oraz na listach wyborczych.

7.W przypadku braku zgłoszeń kandydatów do władz Samorządu na dwa tygodnie przed terminem wyborów, Rada Samorządu Uczniowskiego wyłania spośród swoich członków kandydatów do Zarządu, którzy wezmą udział w szkolnych wyborach.

§ 4

1.Głosowanie przeprowadza się w jednym dniu.

2.Wybory odbywają się wyłącznie na kartach do głosowania przygotowanych przez Szkolną Komisję Wyborczą.

3.Wyborca głosuje tylko na jedną osobę z listy kandydatów.

4.Żeby głos był ważny, przy nazwisku kandydata należy postawić znak „X”. Inne głosy są nieważne.

§ 5

1.W skład nowego Zarządu Samorządu Uczniowskiego wchodzą 4 osoby, które otrzymały największą liczbę głosów w wyborach.

2.Członowie nowego Zarządu, z uwzględnieniem woli wyborców, dokonują we własnym gronie przydziału funkcji i rozdziału obowiązków.

3.Nowy Zarząd może zaproponować Radzie Samorządu Uczniowskiego kandydatów na szefów Sekcji Samorządu Uczniowskiego spośród osób, które kandydowały do władz Samorządu, ale nie uzyskały dostatecznego poparcia.

§ 6

1.Jeśli członkowie Zarządu Samorządu Uczniowskiego naruszają Regulamin Samorządu Uczniowskiego, nie wywiązują się ze swoich obowiązków lub nie biorą udziału w pracach Samorządu, mogą zostać odwołani z funkcji przez Radę Samorządu Uczniowskiego zwykłą większością głosów.

2.Członek Zarządu może w ciągu roku szkolnego zrezygnować, z ważnych powodów, z pełnionej przez siebie funkcji.

3.Vacat we władzach Samorządu uzupełnia się przez powołanie do Zarządu kandydata, który uzyskał kolejno najwyższą liczbę głosów w szkolnych wyborach lub w przypadku braku takiej osoby, Rada Samorządu Uczniowskiego wybiera spośród swoich członków kandydata przez głosowanie.

Rozdział III: Nauczyciel- opiekun Samorządu Uczniowskiego.

§ 1

1.Nauczyciel-opiekun jest doradcą Samorządu Uczniowskiego, służy uczniom swoją pomocą, radą i doświadczeniem we wszystkich pracach i zadaniach podejmowanych przez Samorząd.

2.Opiekun uzyskuje status stałego obserwatora zebrań Rady i Zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz koordynatora ich działań.

3.Opiekun ma prawo do uczestnictwa we wszystkich pracach Samorządu oraz do używania pieczątki Samorządu Uczniowskiego.

4.Opiekuna Samorządu Uczniowskiego wybiera się w tajnym, demokratycznym głosowaniu w tym samym dniu co Zarząd Samorządu Uczniowskiego.

5.Dyrektor szkoły powierza funkcję opiekuna nowo wybranemu nauczycielowi .

6.Kadencja nauczyciela-opiekuna trwa jeden rok szkolny.

Rozdział IV: Postanowienia końcowe, zmiany w Regulaminie.

§ 1

1.Do znajomości i przestrzegania Regulaminu Samorządu Uczniowskiego zobowiązani są wszyscy uczniowie szkoły, a zwłaszcza osoby reprezentujące władze Samorządu Uczniowskiego.

2.Regulamin jest dostępny w bibliotece szkolnej i na stronie internetowej szkoły.

§ 2

1.Wszyscy członkowie szkoły poprzez swoich przedstawicieli tj. Samorządy Klasowe oraz członków Zarządu mogą zgłaszać poprawki do Regulaminu.

2.Poprawki muszą być przedyskutowane na zebraniu Rady Samorządu Uczniowskiego.

3.Zmiana w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego wymaga podjęcia uchwały przez Radę Samorządu Uczniowskiego większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 3

1.Regulamin nie jest sprzeczny ze Statutem Szkoły.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Zarząd Samorządu Uczniowskiego i Dyrektora Szkoły.